Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Fastlegeordningen styrkes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å styrke allmennlegetjenesten med ytterligere 100 millioner kroner. Det skal bidra til bedre rekruttering og en styrket legevakttjeneste.

– Fastlegeordningen er bærebjelken i norsk helsetjeneste, men ordningen er under press. Vi har i lengre tid hatt voksende rekrutteringsutfordringer. For få nyutdannede vil inn i ordningen, og for mange vurderer å slutte eller har allerede sluttet. Nå haster det med handling. Midlene som kommer i tilleggsproposisjonen vil være et steg på veien til å snu den negative utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Et viktig tiltak for å styrke rekrutteringen er tilskuddet til leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Dette skal bli en nasjonal ordning fra 1. januar 2022. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med ytterligere 50 millioner.

– Regjeringen vil legge bedre til rette for at unge leger velger allmennmedisin. Ved å styrke tilskuddet til ALIS gir vi økt trygghet og økonomisk forutsigbarhet. Det skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å starte som fastlege, sier Kjerkol.

Legevakt utgjør en stor vaktbelastning for mange fastleger. Flere kommuner, særlig i usentrale strøk, rapporterer at vaktbelastningen fra legevakt hindrer rekruttering av nye fastleger. I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen derfor 50 millioner kroner i tilskudd til legevakt i kommuner som har utfordringer med å bemanne legevakten.

– Vi må ha en bærekraftig legevakttjeneste, men vi ser at bemanning av legevakttjenesten kan forsterke rekrutteringsutfordringene. Det må vi ta tak i. Første steg på veien for å styrke legevaktordningen er å gi tilskudd til kommuner som sliter med å dekke opp legevakt, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utrede kriterier som skal sørge for at tilskuddet treffer de kommunene som trenger det mest. Tilskuddet vil ha effekt på kort sikt, men det er samtidig viktig å utrede langsiktige løsninger for en mer bærekraftig legevakttjeneste. Regjeringen vil før jul motta en rapport fra en ekspertgruppe som har kartlagt og analysert legevakttjenesten. Denne rapporten vi bli viktig i arbeidet med å bygge en bærekraftig legevaktordning for fremtiden.