Fem prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Sammen med partene i arbeidslivet har regjeringen utviklet fem prinsipper for hvordan de vil forme en ny næring for Norge innen havvind.

Norge skal bli en av verdens ledende nasjoner innen havvind

Regjeringen skal bidra med langsiktige mål og forutsigbare rammevilkår. Aktiv næringspolitikk som spiller på lag med industrien, bidrar med kunnskap, virkemidler for å utløse kapital som supplerer markedet og rask behandlingstid. Norge har særlig store muligheter til å utvikle industri innen flytende havvind som kan gi nye industrielle muligheter.

Havvindnæringen skal utvikles etter den norske modellen

Vi skal utvikle en næring som tilbyr trygghet for og i jobb, og vektlegge ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Norske fagfolk er avgjørende for utviklingen av en ny næring, og tilliten og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet gjør oss til et av de mest konkurransedyktige offshore miljøene i verden. En vellykket industriell satsing på havvind i Norge skal sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen, fornybarnæringen og maritim sektor, kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre.

Vi skal utvikle en havvindnæring som skal bidra til flere arbeidsplasser til havs og i leverandørindustrien

Vi skal bygge ut havvind gjennom jevnlige utlysninger og tildelinger, for å gi langsiktighet og aktivitet til norske verft og leverandører over tid. Sammen med norske fagfolk og bedrifter vil vi bygge en verdikjede for havvind, med en konkurransedyktig leverandørindustri som kan ta markedsandeler i havvindmarkedet internasjonalt. Det første tildelingene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil gi en viktig læringsarena.

Havvindnæringen skal bidra med kraft som muliggjør ny grønn industri på land

Kraftbehovet i Norge og Europa er stort, og en storstilt satsing vil være et viktig bidrag til klimamålene i Norge og Europa. Regjeringen har lagt fram en ambisjon om utdeling av områder for havvindproduksjon i Norge som kan gi opp mot 30 000 MW innen 2040. Det er en størrelse som tilsvarer nesten like mye kraft som norsk vannkraft produserer i dag. Havvind kan sammen med eksisterende norsk fornybarproduksjon være en katalysator i utviklingen av andre næringer og annen energiproduksjon som hydrogen og batteri. En utbygging av kraft fra havvind vil også skje i samspill med olje- og gassnæringen som trenger kraft til utvalgte prosjekter, slik det allerede gjøres i dag.

Havvindnæringen skal være bærekraftig og bygges i god sameksistens med andre havnæringer

Norge har lange tradisjoner for å leve av og høste fra havet. En ambisiøs satsing på havvind må skje i samarbeid med eksisterende næringer som høster fra havet.  Det betyr at vi må bygge nye løsninger raskt, samtidig som vi ivaretar naturmangfoldet. Grundige miljøundersøkelser og helhetlig forvaltning må ligge til grunn for videre arbeid.