Nyheter

Fikk innspill fra unge til ungdomsgarantien

I arbeidet med ny ungdomsgaranti møtte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen representanter fra rådene for ung brukermedvirkning i NAV, og andre unge brukerorganisasjoner.

Arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen sitter rundt et kontorbord med tre representanter for unge brukerorganisasjoner. Fem deltagere er med digitalt på skjermen foran dem.
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fikk gode innspill fra representanter fra Rådet for ung medvirkning i NAV og representanter for ulike brukerorganisasjoner. Flere deltok digitalt. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Regjeringens nye ungdomsgaranti skal handle om det jeg kaller de tre t-ene: tett, tidlig og tilpasset oppfølging av unge arbeidssøkere som trenger ekstra hjelp for å fullføre utdanning og komme i arbeid. Det er viktig for meg at unge blir hørt i politiske saker som angår dem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Derfor inviterte hun nylig flere unge representanter og brukerorganisasjoner til innspillsmøte hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Oslo.

Flere i NAV skal jobbe med unge

Ungdomsgarantien trer i kraft 1. juli og skal gjelde personer mellom 16 og 30 år som har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Med 175 millioner til garantien i 2023 skal flere ansatte jobbe med unge, og målet er at denne gruppen skal få en fast kontaktperson i NAV. Det fikk statsråden gode tilbakemeldinger på.

– Vi er positive ungdomsgarantien. Det er viktig at det blir færre unge per veileder i NAV og at unge er med på å definere behovene de har i de ulike fasene i livet. Mye kan endre seg fra du er 16 til 30 år, sier landsleder i Mental Helse Ungdom Martine Antonsen.

Arbeids- og inkluderingsministeren sitter rundt et bord og ser på landsleder i Mental Helse Ungdom Martine Antonsen og Maren Fuglesang i Unge funksjonshemmede
Fra Venstre: Heidi Engelkor i Ung kreft og landsleder i Mental Helse Ungdom Martine Antonsen kom med innspill til arbeids- og inkluderingsministeren. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lav terskel for å kontakte NAV

Antall unge uføre er doblet de siste 10 årene. Mange av dem som står utenfor arbeidslivet, har sammensatte problemer. Det kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne og psykiske lidelser eller andre helseproblemer. Samtidig stilles det høye krav til kompetanse i arbeidslivet. 

– Terskelen for å komme i kontakt med NAV skal være lav. Vi må komme i forkant av at mennesker faller utenfor, sier Mjøs Persen.

Flere av deltakerne trakk også frem hvor viktig det er at ulike instanser samarbeider bedre, som for eksempel NAV, helsetjenestene og utdanningssek­toren.

– Unge som har ulike helseutfordringer som for eksempel psykiske lidelser eller unge som sliter med rus, må slippe å fortelle historien sin gang på gang. I tillegg trenger vi gode overganger fra skole til arbeidsliv, sier Marie Gjengstø som sitter i Rådet for ung medvirkning i NAV Møre og Romsdal.

Regjeringen har sendt forslag om å forskriftsfeste ungdomsgarantien på høring, med frist 9. mai. Innspillene fra møtet blir tatt med videre i arbeidet med ungdomsgrantien.

Oppstilt bilde. Fra venstre: Marine Antonsen i  Mental Helse Ungdom, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, Maren Fuglesang i  Unge funksjonshemmede og  Heidi Engelkor i Ung kreft
Fra venstre: Marine Antonsen i Mental Helse Ungdom, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, Maren Fuglesang i Unge funksjonshemmede og Heidi Engelkor i Ung kreft. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet