Finanstilsynet skal utrede regler om ESG-rangeringer

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å utrede gjennomføring av nye regler om ESG-rangeringer.

I såkalte ESG-rangeringer vurderer ratingbyråer i hvilken grad foretak tar hensyn til, og påvirkes av, forhold knyttet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG). Rangeringene er ment å bidra til bedre informasjon til investorer og andre interessenter. Mangel på åpenhet rundt underliggende metoder og lav korrelasjon mellom ulike vurderinger av samme foretak begrenser imidlertid nytteverdien av slike rangeringer.

Europakommisjonen fremmet 13. juni 2023 et forslag om en forordning som regulerer virksomheten til tilbydere av ESG-rangeringer. Formålet er å øke påliteligheten og sammenlignbarheten til ESG-rangeringer og gjøre metodene som ligger bak vurderingene mer gjennomsiktige. Forordningsforslaget inneholder bl.a. regler om organiseringen av tilbydernes virksomhet, herunder regler som er ment å forebygge interessekonflikter, samt et forenklet regime for små og mellomstore tilbydere av ESG-rangeringer. Etter forslaget skal tilbydere av ESG-rangeringer i EU godkjennes og underlegges tilsyn av den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA. Forordningsforslaget vurderes som EØS-relevant, men er ikke endelig vedtatt i EU.

Finanstilsynet skal levere sin utredning om norsk gjennomføring av forordningen innen 15. november 2024, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til utfallet av regelverksprosessen i EU.