Fiskeripolitikk og kvotemeldinga

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth sitt innlegg på Norges Fiskarlags landsmøte 2023.

Kjære landsmøte,

Det handler om folk.

Fiskeri handler om folk. Det handler om havet. Det handler om fellesskapet fineste ressurser. Det handler om hvordan vi i fellesskap forvalter samfunnskontrakten for å sikre aktivitet på hav og land. Bygger og trygger lokalsamfunn langs kysten. Forvalter ressurser som bidrar til velferd til folk. Det handler om dere, flotte fiskere som arbeider på havet, enten det er på en liten, mellomstor eller stor båt, i all slags vær, vind og størrelsene på kvotene.

Gode landsmøtet i fiskarlaget, fiskere, venner,

Det er en ære å stå her som helt ny fiskeri- og havminister på det som er Norges viktigste fiskeripolitiske verksted. Takk for sist og for velkomsten.

I fellesskap har vi stort ansvar, selv om ansvaret er ulikt. For meg er samarbeidet og dialogen med dere veldig viktig. At vi så langt det er mulig kommer frem til gode løsninger både for dere, som også har ulike interesser, og for det store fellesskapet.

Fiskeripolitikk må engasjere og diskuteres i det store lag i landet. Fordi det er fellesskapets ressurser som forvaltes. Også her har vi et felles ansvar for å åpne opp debatten, gjøre den mer forståelig. Med respekt for ulike meninger.

Landsmøtet,

Fra politisk ledelse og fra departementet stiller vi kvinne- og mannesterke.

Når jeg ble utnevnt som statsråd i Jonas Gahr Støres regjering, visste jeg at den viktigste saken å få løst og gjort ferdig raskt og først er kvotemeldingen. Den skal jeg komme tilbake til. Men da var det en stor trygghet og styrke for meg, å få med meg Vidar – som dere kjenner videre. Selvsagt også med her i dag.

I tillegg har jeg med min politiske rådgiver Nicklas Simonsen, fra Senjahopen, som dere vil bli godt kjent med.

Vi ser alle frem til å være her ilag med dere til i morgen. Så vi skal få godt med tid til å prates og bli bedre kjent.

*

Kjære forsamling,

Historien om Norge er historien om havet.

Det er historien om fisken.

Og om et folk – dere og forfedrene deres – som fra tidenes morgen har stått på, i vær og vind, vinter, vår, sommer og høst, for å få fisken opp av havet, og på land, til stor glede for folk her til lands, og ikke minst ute i store utland.

Det er vår historie, som vi har all grunn til å være veldig stolte av.

Men for at vi skal kunne fortsette å være stolte av denne historia, og for at vi med stolthet skal kunne fortelle denne historien videre til de som kommer etter oss, ja, da er vi nødt til å vise at vi tar ansvar for havet og de verdifulle ressursene som vi forvalter.

Til det spiller selvsagt politikken en stor rolle. Gjennom at vi sikrer forutsigbare, stabile og gode rammebetingelser. Vi må også sørge for at vi forvalter ressursene i havet på en god og bærekraftig måte, slik at generasjoner etter oss – og etter der igjen – også kan få glede av disse fantastiske ressursene. Bare slik vil fortellinga og vår historie om havet, fisken og kysten fortsette inn i framtida.

*

Så, kvotemeldingen.

Jeg er veldig klar over at dere er utålmodig, med rette. At dere trenger svar og klarhet i hva dere skal forholde dere til. Jeg vet også hvor dette ansvaret nå ligger. Det ansvaret har jeg.

Fra jeg kom ut på slottsplassen med en tørrfisk i handa 16. oktober til i dag, kan jeg garantere dere om at det ikke er noe som har hatt så stor oppmerksomhet hos meg og i departementet som å få ferdig kvotemeldingen.

Mitt mål er at statsrådbyttet ikke skal ha for stor innvirkning på tidsplanen. Det er tross alt bytte i samme regjering og parti, med samme politiske retning.

Men det gjør det også krevende å dryppe for mye av meldingen her i dag – fordi alt henger sammen med alt, og vi skal legge frem en helhetlig politikk som vi, regjeringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener er den beste politikken for kysten og for fremtiden.

Men målene med politikken og meldingen handler om å sikre verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Det handler om å sikre fellesskapets ressurser til det beste for framtidige generasjoner.

Riksrevisjonen kom, som dere vet, med kritikk til hvordan fiskeripolitikken hadde utviklet seg under tidligere regjeringer.

For tendensen var at ressursene i havet havnet på stadig færre hender, og størrelsen på båtene økte. Det betød at lønnsomheten i flåten styrket seg, mens aktiviteten på land gikk ned.

Jeg var fiskeripolitisk talsperson på den tida, med ganske tydelige meninger. Det har vært gjort et stort og viktig arbeid de siste to årene, under tidligere fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Vi må huske at en av utfordringene med forrige kvotemelding og som også var kritikken fra riksrevisjonen handlet om for dårlig utredelse av konsekvensene av politikken. Vi har ikke tid til å legge frem politikk som ikke er godt nok utredet. Men vi er snart klare for å legge meldingen frem.

Det handler for oss om å sikre en variert, fiskereid og bærekraftig fiskeflåte som skal gi økt aktivitet, større verdiskaping og helårlige arbeidsplasser langs hele kysten.

Regjeringen er også tydelig på at den utviklingen som har vært over tid, som også riksrevisjonen har pekt på,

mer av ressursene har vært flyttet over på færre hender, ønsker vi å stoppe. Derfor er regjeringen opptatt av at vi også skal sikre en mer rettferdig fordeling av ressursene, og sikre gode vilkår for flåten under 11 meter.

Jeg vil berømmer fiskarlaget for å ha kommet med gode, konstruktive og klare kompromiss og innspill til meldingen. Det arbeidet dere har gjort er viktig.

*

Kjære forsamling,

Det er få saker som engasjerer meg like mye som akkurat den her saken.

For det handler om folk, det her.

Og det handler om arbeidsplasser.

Ja, det handler om fremtida til folk i små og store samfunn, langs hele kysten.

Derfor er vi nødt til å ha et godt og rettferdig kvotesystem som kommer alle - både små, mellomstore og store aktører - til gode.

Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie med å sikre trygghet og forutsigbarhet. Trygg styring er vi fremdeles opptatt av, og det blir ingen revolusjon når meldingen legges frem. Men det vil bli endringer. Det vil skape debatt. Håper vi vil være enig om mye, så er det slik at fiskeripolitikk alltid har skapt debatt. Det handler om at dette er viktig. 

Ser frem til å presentere det endelige resultatet og høre deres meninger.

Så vil det til syvende og sist bli opp til Stortinget å ta den endelige behandlingen. Også her håper

*

At rettferdig fordeling av ressursene er viktig, er det ingen tvil om.

Det er det også på det internasjonale plan.

Derfor er jeg veldig lettet og glad for at vi har fått landa en ny fiskeriavtale med Russland for neste år.

Det viktigste med denne avtalen er at vi har en bærekraftig havforvaltning i nord, at vi tar vare på den viktige torskebestanden og alle de andre verdifulle artene i Barentshavet.

Som dere sikkert også er kjent med, har vi også kommet til enighet med de andre kyststatene om hvor mye makrell, nvg-sild og kolmule som kan fiskes til neste år.

Det bra og et skritt i riktig retning, selv om vi må tilbake til forhandlingsbordet for å bli enige om hvordan kvotene skal fordeles mellom de ulike nasjonene.

For silda fortsetter vi fram mot årsskiftet, i håp om å finne en løsning.

Og det haster.

For sildebestanden er i fare.

Derfor må vi gjøre det vi kan for å fjerne eller redusere fisket ut over den avtalte totalkvoten.

Og når det gjelder forhandlingene mellom EU, UK og Norge om forvaltninga av ressursene i Nordsjøen og Skagerrak, er det ikke tvil om at UK har blitt en viktig partner for Norge, både når det gjelder fiskeriforvaltning, men også annen havpolitikk.

De siste 10 årene har de store bestandene vært historisk gode. Dette har bidratt til verdiskapning og utvikling i næringen. Det er ikke uvanlig at kvotene varierer fra år til år. Norske fiskere er godt vant til dette og er dyktige til å tilpasse seg.

Dette vil få konsekvenser for næringen både på sjø og land. Det blir lavere kvoter på flere bestander og det betyr at mindre råstoff landes.

*

Kjære forsamling,

En ting, er å sørge for å ha en rettferdig fordeling av ressursene i

havet. En annen ting, er å være vitne til at det foregår lovbrudd i næringa.

Og ikke bare skjer det ulovligheter til havs, men i hele verdikjeden.

Det er alvorlig.

Veldig alvorlig.

Arbeidet med å styrke innsatsen mot fiskerikriminalitet er derfor høyt prioritert i denne regjeringa.

Når noen ikke følger reglene så har det konsekvenser for alle. Derfor er det så viktig at vi følger opp dette arbeidet.

For ulovlig fiske truer ikke bare økosystemene og bærekraften i havet, men skader også næringas konkurransekraft, er konkurransevridende, og på sikt skader det også omdømmet til Norge som en stor og stolt sjømatnasjon.

Derfor styrker vi arbeidet til Økokrim.

Men det holder ikke bare å jobbe her hjemme med dette.

Fiskerikriminalitet er et globalt problem.

Havene henger sammen og mange land har utfordringer med fiskerikriminalitet.

Derfor deler vi både norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å bekjempe dette.

*

Kjære alle sammen,

Vi har store utfordringer i verden i dag.

Krig, konflikter og klimaendringer påvirker Norge og resten av verden.

Det er et utfordrende landskap vi navigerer i.

Derfor er det betryggende å se at norsk sjømatnæring har en så sterk posisjon i utlandet, og at det stadig settes nye eksportrekorder.

Det er fantastisk.

Det viser at sjømatnæringa er tilpasningsdyktig.

At vi leverer varene.

Og at vi har flinke folk – i hele verdikjeden.

Men det er fremdeles et stort potensial for å utvikle Norge som sjømatnasjon.

Norsk sjømat er et godt, bærekraftig og ikke minst et klimavennlig valg for forbrukerne.

En fiskeri- og havminister er også matminister. Det vi forvalter er mat. Mat som er sunn, bærekraftig, klimavennlig og en viktig del av beredskapen og foryningssikkerheten til Norge og verden.

*

Regjeringa har en ambisiøs klimapolitikk.

Å ta klimautfordringene på alvor er også å ta framtidens fiskerier på alvor. Rene og kalde hav er et av våre konkurransefortrinn.

For fiskeflåten handler det mest om å redusere utslipp fra fiskebåtene i årene som kommer.

Og her er ting på gang.

I dag er flere i gang med å både utvikle og ta i bruk mer klimavennlige drivstoffløsninger.

Det er bra.

Men det kan være utfordrende å henge med i utviklinga her.

Spesielt for de mindre båtene som verken har plass eller tåler vekten til de nye grønne løsningene, det har vi med oss.

For å nå de klimamålene vi har satt oss, ønsker regjeringa derfor å inngå i et maritimt klimapartnerskap med næringa.

Dette har jeg store forventinger til, og jeg er glad for å se at organisasjoner både fra sjøtransport og fiskeflåten deltar i dette viktige arbeidet.

*

Kjære landsmøte,

Havet og ressursene i havet er viktig i dag.

Men de kommer til å bli enda viktigere i fremtida.

Derfor er det utrolig viktig å balansere bruk og vern – både innad i næringene – og mellom de ulike havnæringene.

Og da er vi over på sameksistens.

For det blir mer aktivitet på havet.

Derfor er det så viktig at vi ser helhetlig på bruken av havet.

Slik at vi kan sikre en reell sameksistens.

Regjeringa er som dere vet i gang med å utarbeide næringsplaner for havet.

De skal gi oss et sett med prinsipper for hvordan ulike næringer kan eksistere side om side – bygd på den kunnskapen vi har.

Men, næringsplanene skal ikke komme med helt nye regler. Eller finne på helt nye måter å gjøre ting på.

Nei, sektorregelverket skal og vil fortsatt være gjeldende.

Næringsplanene skal bare sette ting vi allerede vet i et godt og oversiktlig system.

Og sikre at alle interessene fra de ulike næringene ses opp mot hverandre – på en grundig måte.

*

Så er det mange som lurer på hva alt det her betyr i praksis, når vi for eksempel skal bygge ut havvind i norske havområder – som er mye omdiskutert i disse tider.

Norge trenger mer kraft, fornybar kraft. Dette er viktig for at vi skal bidra til mer industri på land. Mange kystsamfunn opplever at kraftmangel er et hinder for utvikling. Fiskerinæringen er viktig for Norge, og det er viktig at det tas hensyn til fiskeriene i forbindelse med utbygging av vindkraft til havs. Fiskeriene skal ikke fortrenges når nye næringer etableres.

Neste steg blir å kartlegge områdene for å finne ut om det lar seg gjøre, og om det er forsvarlig bygge vindmøller i disse områdene.

Det er vi gang med nå.

*

Kjære landsmøte,

Da skal jeg gå inn for landing.

Men før jeg gir fra meg ordet, så vil jeg bare si at jeg er både takknemlig og ydmyk over å ha bli utnevnt til landets nye fiskeri- og havminister, for det er en stor og viktig oppgave å ha ansvar for noen av Norges aller viktigste fremtidsnæringer.

I bunn og grunn handler det om at folk langs kysten, og i resten av Norge skal ha gode og fullverdige liv. Og at generasjoner etter oss, og etter der igjen, også skal ha det. Det handler om å skape. Og det handler om å dele.

Takk for at dere engasjerer dere og for at dere kommer med innspill til regjeringas fiskeripolitikk. Det er bra. Politikken blir mer treffsikker av det.

*

Sist men ikke minst! Vi trenger mer kvinnskap i fiskeriene, ikke bare mannskap.

Likestilling har blitt et viktig tema i fiskerinæringen og i samfunnet generelt. Rekruttering av kvinnelige fiskere har vært positiv, og særlig unge kvinner som ho Emilie fra Gamvik som vil kjøpe seg båt. Vi trenger flere som ho. Fordi det er mangfoldet som skal ta oss inn i fremtiden. Der ingen skal føle begrensninger på bakgrunn av kjønn hvordan kjønn en har. For det skal faktisk være plass både i styrerom og på havet for jentene.

De siste årene har flere kvinner stått frem med urovekkende skildringer av hvordan de har opplevd trakassering på havet. Dette er ikke bra! Det skal være trygt for alle både på land og på havet.

Jeg er glad for at dere og resten av næringen har satt fokus på dette, og jobber mer målrettet. Arbeidet er i gang, og det må fortsette. For vi blir aldri ferdig med dette arbeidet. Det må være et kontinuerlig arbeid. Men vi skal jobbe i lag.

*

Til slutt vil jeg si at det er jo ikke alltid vi er enige.

Men det er både sunt og bra.

For det er det at vi kan diskutere og snakke om ting som gjør at vi finner de gode løsningene.

Sånn skal vi ha det.

Og sånn må vi ha det.

Det er det som er et godt demokrati.

Så nok en gang:

Takk til dere alle!

Takk for at dere står på hver eneste dag (og natt) for fiskerinæringa i Norge.

Jeg ser frem til et godt samarbeid med Norges Fiskarlag og alle de andre organisasjonene i fiskerinæringa.

Med disse ordene ønsker jeg dere lykke til med landsmøtet!

Takk for oppmerksomheten!

***