Fjerner drivstoffavgift fra 1. januar 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringens forslag om å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra 1. januar 2023 er vedtatt av Stortinget. Dette er et historisk avgiftskutt som særlig vil komme bygg- og anleggsbransjen til gode. I tillegg bidrar redusert veibruksavgift til en reduksjon i drivstoffavgiftene, også for husholdningene. Disse avgiftsendringene bidrar til å trekke pumpeprisene på drivstoff ned. Totalt sett reduseres de totale drivstoffavgiftene med ca. 2,2 milliarder kroner, etter at økningen av CO2-avgiftene er medregnet.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner.
Høyere CO2-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,26 milliarder kroner. Netto avgiftsreduksjon på drivstoff i veitrafikken blir dermed i overkant av 600 millioner kroner.

Fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer en lettelse på 1,95 milliarder kroner. Høyere CO2-avgift for ikke-veigående maskiner øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige. Netto avgiftsreduksjon på drivstoff til ikke-veigående maskiner (jordbruks- og anleggsmaskiner og industri) blir dermed om lag 1,56 milliarder kroner.

– Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter. Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 15,5 til 17 prosent. I tillegg innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner, som settes til 10 prosent. Økt omsetning av biodrivstoff, til erstatning for fossile drivstoff, vil gi redusert utslipp av klimagasser som anslås mer enn å veie opp for effekten av avgiftsreduksjonene.