Ny runde med sanksjoner innført mot Russland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

Sanksjonspakken som ble vedtatt i EU 21. juli 2022, trer i dag i kraft i Norge.

– Vi står igjen sammen med EU om sanksjonene mot Russland for å opprettholde presset på den russiske regjeringen og den listeførte eliten. Sanksjonene er en nødvendig reaksjon på Russlands brutale og uprovoserte angrep på Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Målet med de historisk omfattende sanksjonene er å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina. Sanksjonene blir stadig strengere, og mulighetene for å drive handel med Russland er sterkt innsnevret.

Fakta om denne runden med sanksjoner mot Russland

Den siste sanksjonspakken mot Russland ble vedtatt av EU 21. juli 2022. Hovedpunkter i den nye sanksjonspakken:

  • 54 personer og 10 enheter ble listeført, herunder Sberbank. Listeføringene er allerede gjennomført i norsk rett. Samlet er nå over 1200 personer og over 100 enheter listeført.
  • Det innføres forbud mot kjøp, import og overføring av gull med russisk opprinnelse.
  • Havneforbudet utvides til å omfatte sluser.
  • Det blir mulig å frigi frosne formuesgoder for å hindre hendelser med alvorlige følger, og å frigi penger eller formuesgoder som tilhører visse enheter for kjøp, import eller transport av landbruksprodukter og matvarer.
  • Presiseringer av eksisterende rapporteringsforpliktelser og et nytt påbud om at listeførte personer og enheter skal rapportere om midler og formuesgoder de måtte ha innenfor norsk jurisdiksjon.
  • Ytterligere unntak fra forbudet mot transaksjoner med visse statseide selskaper.
  • Utvidelse av forbudet mot å motta innskudd fra russiske statsborgere mv. til å også omfatte visse juridiske personer som er etablert utenfor EU eller Norge.
  • Presiseringer i blant annet forbudet for verdipapirsentraler til å yte visse tjenester, i forbudet mot å yte kredittvurderingstjenester, i forbudet mot tildeling av offentlige kontrakter, og i forbudet mot å registrere eller stille forretningskontor og lignende til rådighet for en trust.
  • Styrking av eksportkontroll for flerbruksvarer.
  • Utvidelse og revidering av listen over varer og teknologi som ikke kan eksporteres til Russland fordi det kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitetsøkning, eller til å utvikle forsvars- og sikkerhetssektoren. Videre utvides listen over varer og teknologi til bruk i oljeraffinering med videre og som er omfattet av et eksportforbud.

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet i dag har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge. 

Nærmere informasjon om alle de nye sanksjonene er tilgjengelig i forskriften her (PDF).

Endringsforskriften trer i kraft umiddelbart. Endringsforskriften vil bli publisert på Lovdata.