Flere utvisningssaker som berører barn skal behandles i nemndmøte

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som innebærer at Utlendingsnemnda i større grad skal behandle utvisningssaker i nemndmøte, med deltakelse av lekfolk, når saken gjelder en forelder med barn i Norge.

At flere saker behandles i nemndmøte, med deltakelse av lekfolk, vil bidra til å styrke rettssikkerheten og tilliten til saksbehandlingen. Departementet er opptatt av at disse vanskelige sakene skal gis en grundig og tillitvekkende behandling.

I utgangspunktet er det bare saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål som blir behandlet i nemndmøte i klageomgangen, mens øvrige klagesaker avgjøres av en nemndleder. Forskriftsendringen innebærer at aktuelle saker skal behandles i nemndmøte også ved noe lavere grad av tvil om vesentlige spørsmål enn det som ellers kreves. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om utvisning vil være særlig inngripende, f.eks. på grunn av langvarig familieliv i Norge, at barnet kan bli skilt fra sin nærmeste omsorgsperson eller at barnet av andre grunner vil være særlig sårbart ved familiesplittelse.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2024. Departementet har også gitt et rundskriv (G-04/2024), som gir nærmere veiledning om den nye bestemmelsen.