G-04/2024 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 16-9 – regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 22. mai 2024 endringer i utlendingsforskriften § 16-9 nytt sjette ledd. Endringen innebærer en lavere terskel enn i dag for at saker om utvisning av utlendinger som har barn i Norge med oppholdstillatelse, oppholdsrett eller norsk statsborgerskap, skal avgjøres i nemndmøte. Endringen trer i kraft 1. juli 2024.