FNs femte miljøforsamling ledes av Espen Barth Eide

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har tatt over som president for FNs femte miljøforsamling (UNEA). Han leder siste etappe av forberedelsene fram til miljøtoppmøtet i Nairobi i Kenya i mars 2022.

FNs miljøforsamling (UNEA)
FNs miljøforsamling, United Nations Environment Assembly (UNEA), er det øverste organet i FN for tverrgående miljøsaker. Norge, ved klima- og miljøministeren, har hatt presidentvervet siden mars 2019. Dette er et viktig forum for å vurdere de store miljøutfordringene kloden står ovenfor. Foto: Earth Negotiations Bulletin (ENB).

– FNs miljøforsamling staker ut kursen for det globale miljøarbeidet. Det er viktig at landene trekker sammen i felles retning og bygge broer for å løse de komplekse klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. Som president vil jeg jobbe for miljøtiltak som verden trenger. Vår klare ambisjon er å sikre at verden får en global plastavtale, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bærekraftsmålene skal nås

Et overordnet mål for den femte miljøforsamling er å styrke innsatsen for naturen for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bevaring av natur er en del av løsningen på mange miljøutfordringer. Nedbygging av natur forsterker konsekvensene av klimaendringer, forurensning og spredning av miljøgifter.

FNs femte miljøforsamling kan bli et historisk møte, fordi vi har mulighet til å ta et krafttak mot marin forsøpling. Havet trues i stadig større grad av forurensning, som kommer i tillegg til oppvarming, forsuring og tap av leveområder.

Plast i havet er et problem som oppstår på land og som skyldes manglende systemer for gjenvinning og avfallshåndtering.

– Vi har nå mulighet til å vise verdenssamfunnet at vi tar utfordringene knyttet til plastforurensning på alvor. Produsentansvar er ett av svarene. Her skal Norge lede an og gjøre det vi kan for å få med oss resten av verdenssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

FNs femte miljøforsamling (UNEA) er delt i to

  • På grunn av pandemisituasjonen har FNs femte miljøforsamling blitt utsatt og delt i to.
  • Den første delen ble holdt virtuelt i februar 2021. Den andre delen finne sted i Nairobi i Kenya fra 28. februar til 2. mars 2022.
  • Forsamlingen er den femte i rekken. På grunn av oppdelingen har møtet fått tilnavnet "UNEA5.2".
  • FNs miljøforsamling er en viktig møteplass for verdens miljøministre. De møtes annethvert år i Nairobi, som huser hovedkvarteret for FNs miljøprogram (UNEP).

Koronapandemien har dempet internasjonalt miljøsamarbeid

Pandemien har påvirket hvordan FNs femte miljøforsamling skal gjennomføres, der format og deltakelse fortsatt er noe usikkert. Men erfaringene fra klimatoppmøtet i Glasgow tilsier at det er mulig å gjennomføre forsamlingen på en smittevernvennlig og trygg måte.

Miljøforsamling i 2022 vil også markere 50-årsjubileet for FNs miljøprogram (UNEP), som ble etablert på Stockholmskonferansen i 1972. I tillegg skal Sverige være vertskap for 50-årsmarkeringen av selve Stockholmkonferansen i juni 2022.