Koronasituasjonen:

Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med forbedrede støtteordninger. Vi styrker nå ulike ordninger for å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er satt av, er 1,7 milliarder kroner.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

1,1 milliarder kroner går til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

  • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
  • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
  • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde
  • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Det vil også nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet. Mange innenfor kulturlivet har overskudd deler av året som finansierer blant annet lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået. På denne måten tar vi hensyn til behovene til arrangørene på en bedre måte.

– Det er viktig med langsiktige og gode ordninger, som ivaretar hele bredden i kultursektoren. Vi har hatt god dialog med bransjen, og endringene vi nå gjør, innebærer at ordningene blir mer treffsikre enn de var før. Dette er en sammensatt bransje med ulike behov, og summen av ordninger og virkemidler fra de ulike departementene skal til sammen utgjøre et solid sikkerhetsnett for kulturfeltet, sier Trettebergstuen.

Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.

Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd.

Idrett og frivillighet

Det settes av 600 millioner kroner til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ordningene justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført.  Denne justeringen gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil dekningsgraden igjen settes til 50 prosent ved avlysning. Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er ordninger som vil bety mye for alle de som står i en tung situasjon. Nok en gang må arrangører, kunstnere, lag og ildsjeler avlyse, flytte forestillinger og skuffe publikum. Selv om dette er vanskelig, skal kulturen, idretten og frivilligheten være trygge på at regjeringen sørger for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisa varer, avslutter kultur- og likestillingsministeren.