Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen varsler i dag at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.

– Når vi strammer inn på smitteverntiltakene, vet vi at det rammer mange næringer og arbeidsplasser. Regjeringen vil stille opp for disse. Derfor foreslår vi nå flere økonomiske kompensasjonstiltak, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk- for bedriftene og de ansatte som rammes. Med forslagene vi legger frem i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet, og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vår aller viktigste oppgave er å bidra til å holde folk i arbeid. Vi har hatt løpende og god dialog med partene i arbeidslivet om mulige støtteordninger for næringslivet. Derfor er jeg nå glad for at vi kommer med nasjonale, økonomiske tiltak som skal avhjelpe situasjonen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Men kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjenning av ESA.

Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

Kommunesektoren vil også få kompensert netto merutgifter og mindreinntekter til kollektivtransporten ut mars dersom de blir høyere enn det som allerede er foreslått bevilget.

Kommunene vil også få kompensert andre merutgifter og mindreinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens utgifter, vil bli forlenget ut første halvår 2022.

Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren.  Regjeringen vil også foreslå tiltak som gjør det mer attraktivt for pensjonerte lærere å være vikarer i skole og barnehage.

Tiltakene kommer i tillegg til forslagene som ble varslet forrige uke:

  • Kommunene vil få tildelt den resterende rammen på 200 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.
  • Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår neste år.
  • Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Regjeringen vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og vil også vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen.

– Den kommunale kompensasjonsordningen er til for at kommunene skal kunne gi støtte til de lokale bedriftene som nå blir rammet av smitteverntiltakene, men av ulike grunner faller utenfor andre støtteordninger. Den vil derfor kunne målrettes lokalt på en bedre måte, sier finansministeren.

I tillegg til de 200 millioner kronene, vil regjeringen sette av 1 milliard kroner som beredskap dersom det oppstår behov i kommunene som ikke dekkes av andre ordninger.

Behovet for ytterligere kompensasjonstiltak fremover, vil avhenge av hvor lenge smitteverntiltakene varer. Hvis situasjonen raskt kommer under kontroll og vi kan avvikle de strengeste smitteverntiltakene, vil de økonomiske konsekvensene både for folk og bedrifter være begrenset.

Dersom behovet tilsier det, vil regjeringen ta sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår som er bedre tilpasset dagens situasjon.

Alle ekstraordinære tiltak må være målrettede, midlertidige, ha en utløpsdato og inkludere en plan for utfasing og avvikling.

– Det er viktig å huske på at vi i en annerledes situasjon nå enn i fjor høst. Vi har nå en høy grad av vaksinasjon og selv om vi i dag innfører mange aktivitetsbegrensende tiltak, er ikke samfunnet nedstengt i samme grad som i fjor høst. Den økonomiske situasjonen er god i Norge, og mange bransjer går godt. Regjeringen mener likevel det er viktig å stille opp for de bedriftene som nå får det litt tøffere, sier finansministeren.

De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.