Forenklinger i rapporteringskrav for flåten under 15 meter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nye krav til sporing og rapportering trådte i kraft for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter 1. juli. Tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandørene er at innføringen går bra for det store flertallet. Samtidig rapporterer fiskerinæringen at detaljeringen i rapporteringskravene er for stor. Nærings- og fiskeridepartementet har over tid arbeidet med forenklinger på noen av rapporteringskravene for flåten under 15 meter. Tilbakemeldingene fra fiskerinæringen bekrefter at dette er riktig og viktig.

- Nå senker vi kostnadene og det vil bli enklere. Det vil komme en løsning for rapportering av usorterte fiskeslag der det er små kvanta, og det vil komme en sterk forenkling av kravene til rapportering ved låssettingsfiske, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- De nye kravene om sporing og rapportering er likevel viktig av flere grunner. Vi må få kontroll på fisken som tas opp av havet, vi må forsterke arbeidet mot juks og det vil øke sikkerheten. I tillegg vil det gi meg som fiskeri- og havminister et viktig grunnlag for å forsvare fiskerienes interesser i ei tid hvor flere skal bruke havet.

Konkret ses det nå på muligheten for en enklere avgangsmelding. Departementet har bedt Fiskeridirektoratet og Kystvakten samordne sine rapporteringskrav, slik at fiskeren kun skal trenge å rapportere i en løsning. Departementet er nå i dialog med Fiskeridirektoratet for raskt å finne fram til gode praktiske løsninger som ivaretar dette.

- Så må vi ikke miste av synet at rapporteringen ikke kun har et kontrollformål. Minst like viktig er det at rapporteringen vil gi forskning og forvaltning bedre kunnskap om kystnære bestander. Fiskerne har selv vært opptatt av at vi har for dårlige fiskeridata til å underbygge deres interesser i for eksempel arealsaker. Kvaliteten på fiskeridata er avhengig av hvorvidt fiskerne rapporterer kvalitativt gode data. I tillegg ligger det muligheter for varsling og et sikkerhetsaspekt i systemene vi nå innfører som jeg er veldig opptatt av, sier Skjæran.

- Fiskerne har også vært opptatt av å få ned kostnadene til sporing og rapportering. Det er i tråd med Hurdalsplattformen, og er bakgrunnen for at vi har laget en tilskuddsordning, der alle fartøy under 15 meter får dekket 7000 kroner til kjøp av nødvendig utstyr. I tillegg ble vi i budsjettavtalen med SV enige om at flåten under 15 meter ikke skulle trenge å ha satellitt-abonnement. Det reduserer prisen på VMS og fangstdagbok. Vi har altså redusert både innkjøpskostnad og abonnementskostnad, og vi forenkler rapporteringen. Nå må vi få erfaring med hvordan det fungerer i praksis, sier fiskeri- og havministeren.