Foreslår å øke NSMs driftsbevilgning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 20 millioner kroner i nysalderingen for 2023-budsjettet på grunn av et høyt aktivitetsnivå i 2023.

NSM har hatt et svært høyt aktivitetsnivå i 2023, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har også ført til økt etterspørsel etter kapasiteten og tjenestene til NSM.

Dette har ført til at NSM har hatt et høyere aktivitetsnivå enn det budsjettet gir rom for, og uten at direktoratet har klart å redusere utgiftene tilsvarende. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 20 millioner kroner som en engangsbevilgning.