Foreslår endringer for å styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen sender på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering.

– Regjeringen ønsker å føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet. Vi er opptatt av at vi har et arbeidsliv som er åpent og inkluderende, og at ingen skal bli utsatt for trakassering og vold i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

ILO-konvensjonen er en internasjonal arbeidslivsstandard som ble vedtatt av ILO sommeren 2019. Den anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert vold og trakassering.

- En ratifisering av ILO-konvensjon nr. 190 vil bidra til å anerkjenne alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, sier Mjøs Persen.

Ratifikasjon er også viktig i et internasjonalt perspektiv, og vil kunne bidra til et regulert arbeidsliv med ordnede forhold for arbeidstakere på verdensbasis.

Videre foreslår regjeringen å tydeliggjøre vernet mot trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Omtrent 117 000 arbeidstakere rapporterte i 2019 at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller mer. Dette utgjør 4,5 prosent av de sysselsatte.

– En tydeliggjøring av vernet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven vil kunne bidra til at partene lokalt i virksomhetene får et sterkere fokus på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassene. Forslagene vi fremmer kan også bidra til brukervennlighet og bedre etterlevelse av reglene.

– Generelt håper vi at forslagene vil kunne bidra til færre tilfeller av trakassering i arbeidslivet, og til å bygge opp under en god kultur på alle arbeidsplasser, sier Mjøs Persen.