Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.06.2022

Vår ref.: 22/1212

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. juni 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, "under send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Christine Lunke
seniorrådgiver

 • AFF
 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • AOF Norge
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Befalets fellesorganisasjon
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge SA Hovedkontor
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • De samarbeidende organisasjoner
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • IMDi – Intgrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • IKT- Norge
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • KILDEN
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kvinnefronten
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Likestillingssenteret KUN
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Luftfartstilsynet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mental helse
 • NITO
 • Nord universitet
 • Norce (Norwegian Research Centre AS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges kvinnelobby
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk kritikerlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for uføres rettigheter
 • Oslo Economics
 • Oslo kommune
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon/Faste verger
 • Regelrådet
 • REFORM ressurssenter for menn
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
 • Rettspolitisk forening
 • Riksmekleren
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Sametinget
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for likestilling
 • Simployer
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Trons og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trygderetten
 • Tvisteløsningsnemnda
 • Ungt entrepenørskap
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdsalliansen
 • YS