Foreslår økt bruk av fotlenke ved straffegjennomføring

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om å utvide adgangen til å gjennomføre straff med elektronisk kontroll (fotlenke), og åpning for bruk av digitale kontrolltiltak ved blant annet permisjoner og prøveløslatelse fra fengsel og fra forvaring

– Regjeringen mener dette er viktige tiltak for å forebygge tilbakefall til ny kriminalitet, samtidig som vi styrker ettervernet og samfunnsvernet. Lovforslagene vil kunne frigjøre kapasitet i friomsorgen til å følge opp dem som gjennomfører straff utenfor fengsel bedre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll har domfelte store begrensninger i bevegelsesfriheten. Domfelte har også krav om sysselsetting i form av arbeid, utdanning eller lignende, og blir fulgt tett opp av kriminalomsorgen. I høringen forslås det både at flere kan gjennomføre hele straffen med elektronisk kontroll, og at flere kan overføres til dette mot slutten av en fengselsstraff.

Adgangen til å gjennomføre siste del av fengselsstraffen med elektronisk kontroll foreslås utvidet fra inntil 6 måneder til inntil 12 måneder.

– Overgangen fra fengsel til frihet kan være stor, særlig for dem som har sonet lenge. Mer bruk av fotlenke mot slutten av soningen kan gjøre det lettere å komme seg på beina og etablere et verdig liv etter soning, for eksempel ved å få jobb. Samtidig vil fotlenke ivareta behovet for kontroll og samfunnsvern, sier Mehl.

Gjennomføring av hele fengselsstraffen med elektronisk kontroll vil hindre eventuelle skadevirkninger av et fengselsopphold. Det vil også bidra til at domfelte kan opprettholde sine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen. Adgangen til å gjennomføre hele straffen med elektronisk kontroll foreslås utvidet fra inntil 6 måneder til inntil 9 måneder.

– Det er bra for samfunnet om flest mulig kan sone sin straff uten å falle utenfor samfunnet, hvis det kan hindre tilbakefall i kriminelle spor. Psykiske helseutfordringer og isolasjon er også en stor utfordring under soning. Regjeringen mener derfor vi bør utvide muligheten til å sone hele straffen med fotlenke fra 6 til 9 måneder, sier Mehl.

Straffegjennomføring i fengsel og overgangen fra fengsel til frihet er særlig krevende for unge domfelte. Dagens lovverk med utvidet adgang til gjennomføring med fotlenke for domfelte som er under 18 år, foreslås videreført. Samtidig foreslås det å utvide ordningen også for domfelte opp til 25 år etter en trappetrinnsmodell. Adgangen foreslås å være videre, jo yngre domfelte er.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll kan gjennomføres i institusjon.

Videre foreslår regjeringen at kriminalomsorgen kan bruke digitale kontrolltiltak ved blant annet samfunnsstraff, permisjoner og prøveløslatelser fra fengsel og fra forvaring. Forslaget innebærer adgang til mer hensiktsmessig kontroll, for eksempel bruk av videosamtale eller fjernrustest istedenfor fysisk oppmøte, som vil innebære store besparelser blant annet knyttet til reisetid både for kriminalomsorgen og domfelte. I tillegg foreslår regjeringen en adgang til ytterligere kontroll med domfelte som oppholder seg utenfor fengsel, for eksempel på permisjon eller prøveløslatelse. Disse skal etter forslaget kunne kontrolleres blant annet med elektronisk kontroll (fotlenke). Den enkelte domfelte skal ikke underlegges strengere kontroll en etter dagens regler, men kontrolladgangen kan føre til at flere vil kunne innvilges blant annet permisjon eller prøveløslatelse.

Samlet sett vil forslaget kunne innebære store besparelser for kriminalomsorgen.

Høringsfristen er 2. september 2024.