Høring - forslag til endring av straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring mv. (bruk av elektronisk kontroll og digitale kontrolltiltak i kriminalomsorgen)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring mv. Formålet med forslaget er å legge til rette for en mer hensiktsmessig bruk av elektronisk kontroll og digitale kontrolltiltak i kriminalomsorgen, å styrke samfunnsvernet ved løslatelse og endt straffegjennomføring, å redusere tilbakefall til ny kriminalitet og å styrke ettervernet. Samtidig er det et ønske om å bruke digitale løsninger for å legge til rette for mer effektiv ressursbruk i kriminalomsorgen.

Status: På høring

Høringsfrist: 02.09.2024

Vår ref.: 24/3636

Høringsbrev - forslag til endring av straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring mv. (bruk av elektronisk kontroll og digitale kontrolltiltak i kriminalomsorgen)  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring mv. Formålet med forslaget er å legge til rette for en mer hensiktsmessig bruk av elektronisk kontroll og digitale kontrolltiltak i kriminalomsorgen, å styrke samfunnsvernet ved løslatelse og endt straffegjennomføring, å redusere tilbakefall til ny kriminalitet, og å styrke ettervernet. Samtidig er det et ønske om å bruke digitale løsninger for å legge til rette for mer effektiv ressursbruk i kriminalomsorgen.

Endringsforslagene omfatter en tydeliggjøring av skillet mellom gjennomføring av hele straffen med elektronisk kontroll (helgjennomføring) på den ene siden, og gjennomføring av den siste delen av straffen med elektronisk kontroll (sluttgjennomføring) på den andre. Videre foreslås det at adgangen til både helgjennomføring og sluttgjennomføring utvides. Det foreslås en hovedregel om at alle som gjennomfører ubetinget fengselsstraff etter en konkret vurdering vil kunne avslutte straffegjennomføringen utenfor fengsel med elektronisk kontroll (sluttgjennomføring), uavhengig av hva vedkommende er dømt for. Videre foreslås det særregler for unge domfelte under 25 år etter en trappetrinnsmodell, slik at adgangen til å gjennomføre straff med elektronisk kontroll utvides jo yngre domfelte er. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal også kunne gjennomføres i institusjon. Endelig omfatter forslaget en innføring av adgang for kriminalomsorgen til å bruke digitale kontrolltiltak ved straffegjennomføring i samfunnet, og ved utganger og prøveløslatelse fra fengsel og fra forvaring.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. september 2024. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Lise Lehrmann 
avdelingsdirektør

Kari Bjella Unneberg
seniorrådgiver

Departementene


Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen


Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk
   kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim)

Digitaliseringsdirektoratet

Familievernkontorene

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunene

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges institusjon for menneskerettigheter

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og
    selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statped

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet


Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Advokatforeningen

Amnesty International (norsk avdeling)

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Narkomane

Bergen forsvarerforening

Blå Kors, Norge

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Elevorganisasjonen

Fafo

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen

For Fangers Pårørende

Forandringsfabrikken

Forsvarergruppen

Forum for barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Ideelt Barnevernsforum

Ivareta – pårørende berørt av rus

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

KS (kommunesektorens organisasjon)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Longyearbyen lokalstyre

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politijuristene

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunnsviterne

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

Ungdom og fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

WayBack


Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Institutt for aktiv psykoterapi

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Institutt for mentalisering

Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-
    naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Institutt for psykologi ved NTNU

Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø

Institutt for psykoterapi

Institutt for samfunnsforskning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og
    rettspsykiatri (SIFER)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nordlandsforskning

Politihøgskolen

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met

Vista Analyse AS