Forskning og innovasjon til pasientens beste

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en rapport fra de regionale helseforetakene med nasjonale nøkkeltall og en omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022. Dette er den tiende rapporten i sitt slag.

Helse- og omsorgsminister mottok rapporten om forskning i helseforetakene fra fagdirektør Bjørn Egil Vikse fra Helse Vest
Helse- og omsorgsminister mottok rapporten om forskning i helseforetakene fra fagdirektør Bjørn Egil Vikse fra Helse Vest. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg er imponert over aktiviteten i sykehusene etter å ha lest rapporten. En stor takk til pasienter som har bidratt i kunnskapsutviklingen, og en like stor takk til fagfolk som gjennom dedikasjon og nytenkning forandrer og forbedrer vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.

Regjeringen vil at forskningsbasert kunnskap i større grad skal gjøres tilgjengelig og tas i bruk.

Til det beste for pasienter

– Denne rapporten viser hvordan dette skjer i praksis, til det beste for pasienter, fagfolkene og tjenesten i stort, sier Kjerkol. 

– Disse eksemplene er derfor svært verdifulle. Vi trenger nytenkning og godt dokumenterte arbeidsformer i møte med knapphet på fagfolk. 

I rapporten publiseres en rekke indikatorer som gir god informasjon om forsknings- og innovasjonsaktiviteten i sykehusene.

Økning i deltakelse i kliniske studier

Foreløpige tall om sykehusenes rapportering på nasjonal indikator for kliniske behandlingsstudier viser at antallet pasienter som deltok i kliniske behandlingsstudier i 2022 økte med hele 4 928 fra 2021.

Den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier (2021-2025) har som en målsetting at langt flere pasienter skal få mulighet til å delta i slike studier som en del av sitt pasientforløp.

Rapporten er blitt en sentral publikasjon om forsknings- og innovasjonsaktiviteten. Neste år vil de regionale helseforetakene utarbeide en tilsvarende rapport om utdanning og kompetanse. Dette vil samlet gi et innblikk i og nøkkeldata om både utdanning og forskning, to sentrale innsatsfaktorer for helsetjenesten.