Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Forskning og innovasjon er helt sentralt for at helsetjenesten skal fortsette å utvikle seg og kunne tilby bedre og mer målrettet behandling for pasientene. For tiende gang presenterer de regionale helseforetakene en nasjonal rapport med gode eksempler på prosjekter som alle bidrar til utvikling i tjenesten.

Med press på økonomi og helsepersonell er det krevende, men stadig like viktig å finne tid og rom til forskning og innovasjon. Ressursene vi bruker i dag er en investering i fremtidig nytte for tjenesten.

Flere av prosjektene som presenteres i rapporten viser hvordan digitale verktøy eller kunstig intelligens kan gi oppfølging av pasienter på nye måter. Andre prosjekter sikrer beslutningsstøtte eller sterkere faglige fellesskap til helsepersonell. 

Helsepersonellkommisjonen peker på at det vil bli større utfordringer med å rekruttere og holde på kvalifisert helsepersonell fremover. Et bidrag til rekrutteringen er å kunne tilby utviklende jobber i hele landet. Det å få lov til å drive forskning, uavhengig av om du jobber på et stort eller lite sykehus, kan bidra til å gjøre jobber i helsetjenesten mer attraktive for flere.

Forskningskompetanse på små sykehus bidrar også til et likeverdig behandlingstilbud for pasienter, og ulike modeller for desentraliserte kliniske studier vil kunne bidra til dette.

I siste halvdel av rapporten presenteres nøkkeltall for 2022. Nøkkeltallene viser status og utvikling innen forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, målt på ulike indikatorer og sett over tid. Disse leveres fra mange kilder og sammenstilles spesielt for denne rapporten.