Forslag til endringer i regelverket på Svalbard på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre bestemmelser i svalbardmiljøloven om overtredelsesgebyr, delegering og opprydding.

Formålet er å oppdatere, forenkle og utvide noen deler av regelverket, samt å effektivisere myndighetenes håndheving og saksbehandling på Svalbard. Forslaget innebærer ingen store revisjoner eller prinsipielle endringer i regelverket. 

Nærmere om de enkelte forslagene 

Endringene om overtredelsesgebyr

Vi foreslår at overtredelsesgebyr skal kunne brukes i flere sakstyper enn i dag. Forslaget innebærer ikke at noe som tidligere har vært lovlig nå blir ulovlig. I tillegg foreslår vi en forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr for å sikre at det blir et enhetlig nivå.

Åpning for utvidet delegering til Longyearbyen lokalstyre

Departementet foreslår å endre bestemmelser i svalbardmiljøloven, for å gjøre det mulig å delegere til Longyearbyen lokalstyre myndighet til å føre tilsyn, gi pålegg og lignende i når det gjelder avfall og avløp i Longyearbyen planområde. Om slik delegasjon skal gjøres, vil bli vurdert senere. I tillegg foreslås det å åpne for å kunne gi Lokalstyret myndighet til å fastsette forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag.

Endringer i ordlyden i svalbardmiljøloven § 64

Erfaringer fra opprydningen i Svea har vist at det er behov for enkelte presiseringer i ordlyden i § 64 (oppryddingsbestemmelsen). Vi foreslår derfor å tydeliggjøre ordlyden i bestemmelsen, uten å endre gjeldende rett. I tillegg foreslår departementet en viss utvidelse av Sysselmesterens myndighet til å gi tiltakshavere pålegg om tiltak og om å utarbeide plan for oppfyllelse av pliktene.

Høring

Alle som ønsker det, kan uttale seg. Fristen for å sende inn innspill og merknader til høringen er 25. februar 2023. Mer informasjon om høringen og høringsdokumentene finner du her.