Forslag til plan for E39 Stord-Os på høring

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi holder god fremdrift i arbeidet med fergefri E39. Dette blir en viktig transportåre både for næringslivet og innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt klarsignal til at Statens vegvesen kan sende forslag til statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os ut på høring.

Fergefri E39 er et av samferdselsprosjektene som nå planlegges ved statlig plan for å effektivisere planleggingstiden og komme raskere i gang med byggingen. En fergefri E39 vil redusere dagens reisetid mellom Bergen og Stavanger med over to timer.

Arbeidet med den statlige kommunedelplanen startet i mai 2015. Fremdriften i planarbeidet så langt innebærer i praksis en halvering av normal planleggingstid for denne typen prosjekt.

– Vi tar i bruk statlig plan fordi prosjektet er så omfattende og fordi det gjør det mulig å få ferdig prosjektet tidligere. Så langt har vi halvert tiden på planleggingsarbeidet i forhold til andre prosjekter, sier Sanner.

Departementet fastsatte planprogrammet i desember 2015. Da ble det tatt stilling til hvilke traséalternativer som skulle inngå i planarbeidet, og hvilke fagutredninger som skulle gjennomføres. Nå er dette arbeidet fullført, og det foreligger et ferdig planforslag med en konsekvensutredning.

– Fergefri E39 vil bli et stort løft for næringslivet og knytte Vestlandet tettere sammen. Vi vet at det er stort engasjement i valg av de ulike traseene og forventer en god høringsrunde nå, sier Sanner

Statens vegvesen anbefaler i planforslaget at ny E39 føres i tunnel under Søre Øyane i Os kommune. 

– Vi vil lytte til lokalsamfunnenes synspunkter på valg av trase, og vi ønsker innspill fra både lokale og regionale aktører som vil få nye muligheter med en ferjefri stamvei, sier Sanner.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fatter endelig vedtak i saken, og innspill fra høringsrunden vil danne et viktig grunnlag for departementets behandling og endelige beslutning.

Det er Statens vegvesen som sender planforslaget på høring, og høringsdokumentene er tilgjengelige på vegvesenets hjemmesider

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00