Forslår endringer i forvaltningsloven om habilitet og foretakssanksjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i forvaltningslovens regler om administrativ foretakssanksjon og i habilitetsreglenes anvendelse for statsråder.

Departementet foreslår at forvaltningslovens habilitetsregler skal gjelde for statsråder også når de opptrer i egenskap av regjeringsmedlemmer. Endringen er i tråd med Forvaltningslovutvalgets forslag og en anbefaling fra GRECO – Europarådets ekspertgruppe mot korrupsjon. Endringen vil ha liten praktisk betydning, men vil tydeliggjøre regelverket på et viktig område.

GRECOs rapport 

Administrativ foretakssanksjon

Forslaget om administrativ foretakssanksjon bygger på et av forslagene i Knut Høiviks enpersonsutredning om foretaksstraff og korrupsjon. Forslaget går ut på å innføre en hovedregel om uaktsomhet for å kunne sanksjonere foretak administrativt. I dagens regler er det oppstilt et utgangspunkt om et tilnærmet objektivt ansvar. Regjeringen foreslår at det fortsatt vil være mulig å fastsette et tilnærmet objektivt ansvar i særlovgivningen etter en nærmere vurdering, men at utgangspunktet vil være et krav om uaktsomhet.