Forsvarsministerens innledning ved fremleggelsen av ny langtidsplan for forsvarssektoren

 • La meg starte med å si litt om det aller viktigste for at vi skal lykkes med det forsvarsløftet vi i dag legger fram
 • Det er folkene i Forsvaret. Både de vi har i dag, og alle nye vi trenger framover
 • Det hjelper lite med bygg og dyrt materiell hvis vi ikke også har folk som gjør jobben
 • Å få det Forsvaret vi trenger til å virke så godt som det må, vil kreve et stort personell- og kompetanseløft i årene framover
 • Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4 600 flere vernepliktige. Det er en økning på 50 prosent fra dagens nivå
 • Antall ansatte skal øke like mye, med 4 600 personer
 • Og vil skal dessuten øke med nærmere 14 000 reservister
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Asgeir Brekke, FD
 • Vi er allerede i gang med et bredt arbeid for å gjøre en økning i antallet ansatte mulig, og det forsterkes i ny langtidsplan
 • Blant sentrale tiltak er betydelige økninger på befals- og offisersutdanningene og en kraftig satsing på oppgraderte boforhold og ny kapasitet med boliger og kvarter
 • Samtidig arbeider vi tett i partssamarbeidet med arbeidstaker-organisasjonene for å finne bedre svar på de utfordringene vi har i sektoren blant annet når det gjelder pensjonsreformen, særaldersgrensene og lønns- og incentivsystemene våre
 • Jeg har god tro på at vi i fellesskap kan finne gode løsninger, som sammen med en rekke tiltak i langtidsplanen vil bidra til en kraftfull satsing på folkene i Forsvaret

 

 • Så pekte statsministeren på sentrale deler av de materiellsatsingene vi skal gjøre framover og Jeg vil utdype litt rundt det:
 • Det er prioritert å få rask avklaring på anskaffelse av nye fregatter, og det er helt avgjørende at et slikt avansert og høgteknologisk system kjøpes, driftes og vedlikeholdes i et strategisk partnerskap med en nær alliert
 • Vi skal i det hele tatt ha mindre særnorske løsninger, men heller samarbeide, kjøp av hyllevare og raskere anskaffelser enn det vi har i dag
 • Anskaffelse av nye, store overvåkningsdroner vil gi oss bedre situasjonsforståelse i våre store havområder, samtidig som en rekke satsinger i særlig Sjøforsvaret og Heimevernet vil gi oss bedre oversikt, objektsikring og beskyttelsesevne i kystsonen – begge deler viktige for kyst- og havnasjonen Norge
 • I utviklingen av Hæren vil vi innføre landbasert langtrekkende presisjonsild, og etablerer en rakettartilleribataljon. Dette styrker Forsvarets evne til å bekjempe mål på lange avstander, og bidrar til en vesentlig styrking av Hærens kampkraft. Langtrekkende presisjonsild var også høyt prioritert i rådene fra Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen
 • Heimevernet er en viktig del av grunntryggheten rundt i hele landet. Overalt alltid. Hvert HV-område får større ledelsesressurser, distriktsstabene styrkes, det blir flere nye innsatsstyrker, nytt materiell som for eksempel panservern, luftvern, kjøretøy, småbåter og droner skal anskaffes, noe litt differensiert etter hvor man er i landet og i HV. og alle områder skal trene med et tilstrekkelig antall dager hvert år
 • Langtidsplanen foreslår en betydelig helikoptersatsing. Seahawk maritime helikoptre er allerede bestilt til Kystvakta, og vi skal også ha helikoptre til de nye fregattene. Samtidig skal det anskaffes nye helikoptre til både Hæren og til Spesialstyrkene
 • Og mens vi er inne på luftdomenet; vi anskaffer raskest mulig simulator til de nye P-8 patruljeflyene. En milliardsatsing som og er et kinderegg. Det er over tid økonomisk lønnsomt, det gir bedre trening og det har stor positiv klimaeffekt
 • Og i den sammenhengen vil jeg også trekke fram at vi legger betydelig vekt på klima og miljø i denne langtidsplanen. I bygg, materiellanskaffelser og teknologiutvikling. Vi skal kjøpe nye våpenplattformer som skal være med oss fram til både 2050,- 60- og til og med 2070-tallet, og vi kan ikke sitte med et fossilavhengig forsvar i et ellers avkarbonisert samfunn, det vil innebære stor risiko for vår operative evne
 • Norge er unikt posisjonert innen romvirksomhet, og dette er et satsingsområde i ny langtidsplan. Militære satellitter og evner til nedlastning og tolkning av satellittdata blir enda viktigere for navigasjon, kommunikasjon og situasjonsforståelse
 • Dessuten vil jeg legge til at vi prioriterer forskning og utvikling, innovasjon og teknologiutvikling i denne planen, inkludert en særskilt FoU-satsing i Nord. Teknologiutviklingen går fort, og det blir avgjørende for vår framtidige forsvarsevne at vi greier å sikre ressurser til å utvikle og ta i bruk det nye, koble sivil og militær FoU-arbeid bedre sammen og benytte de muligheten som ligger i næringslivet og industrien vår.

 

 • Til slutt vil jeg kort si noen ord om realisme, gjennomføringsevne og risiko
 • Regjeringen legger nå fram en svært tung satsing på Forsvaret, og sektoren skal være ydmyk og ta på stort alvor den tilliten og det ansvaret som og ligger i dette
 • Alle vi i forsvarssektoren må sikre bedre gjennomføring, effektiv bruk av ressursene og smartere løsninger
 • Vi har forsøkt å legge et godt grunnlag for dette, gjennom en skikkelig gjennomarbeidet plan, sikkert ikke perfekt, men vi har virkelig forsøkt å dekke de gapene vi ser, og få sammenheng og balanse mellom materiellinvesteringer, bygg og personellressursene
 • Og Forsvarssjefen og etatene har vært bedre involvert i arbeidet med planen også etter at fagmilitært råd ble lagt fram i mai i fjor. Det bidrar til kvalitetssikring og god forankring når vi nå skal over i gjennomføringsfasen.
 • Også gjennomfører vi styringsendringer i forsvarssektoren for å forebygge det som måtte være av ansvarspulverisering, og få større gjennomføringskraft og mulighet for Forsvarets ledere til å ta et mer helhetlig ansvar.
 • Vi skal dessuten ta inn over oss at vi nå de nærmeste årene får en veldig høy investeringsandel i budsjettet, selv om vi også styrker driften. Det er nødvendig for å få til den fornyelsen vi trenger, men for å sikre langsiktig bærekraft blir det avgjørende at budsjettnivået holdes opp etter planperioden, og at driftsandelen da styrkes ytterligere

 

 • Med et alvorlig bakteppe er jeg stolt over det forsvarsløftet som regjeringen legger fram i dag, jeg er glad for den positive dialogen vi har hatt med Stortinget i arbeidet, og håper vi kan finne fram til en bred enighet som trygger Norge