Global rapport om kulturpolitikk fra UNESCO

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Rapporten "Reshaping Policies for Creativity. Addressing culture as a global public good" ble lansert 8. februar under det 15. mellomstatlige komitémøtet for UNESCOs 2005-konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) deltok i komitémøtet. Norge ved Kultur- og likestillingsdepartementet er nå for første gang medlem i den mellomstatlige komité i perioden 2021–2025.

Rapporten Reshaping Policies for Creativity

Rapporten Reshaping Policies for Creativity er en statusrapport for kulturpolitikken – på globalt nivå. Den tar utgangspunkt i UNESCOs 2005-konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk og bygger bl.a. på statspartenes periodiske rapportering om implementering av 2005-konvensjonen. I 2020 sendte KUD inn Norges tredje periodiske rapport om implementeringen. Form Submission: Quadrennial Periodic Report | Diversity of Cultural Expressions (regjeringen.no)

UNESCO-rapporten gjennomgår status for kulturpolitikken i verden i et vidt perspektiv, og løfter frem tiltak og initiativ iverksatt av ulike land. Fra Norge trekker den bl.a. frem Nasjonalbibliotekets digitaliseringssatsing og prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden (2017-19), som KUD lanserte ifm. formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.

Rapporten anerkjenner kultur som viktig bidragsyter til å oppnå målene i Agenda 2030. Den slår videre fast at den kulturelle og den kreative økonomien er blant de yngste, men også sterkest voksende næringer i verden. Samtidig treffer denne delen av økonomien på store utfordringer, noe som covid19-pandemien viste. Oversikter viser at på verdensbasis forsvant over 10 mill. jobber i denne sektoren bare i 2020. 

Rapporten Reshaping Policies for Creativity gir innsikt og ny kunnskap om utviklingstrekk globalt og formidler råd om kulturens bidrag til en bærekraftig utvikling for fremtiden.

Digitale utgaver av rapporten kan hentes her:

Se omtale av UNESCO-rapporten i The Guardian her:

2005-konvensjonen

2005-konvensjonen Konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (UNESCO) - Lovdata stadfester statspartenes suverene rett og plikt til å føre kulturpolitikk. Konvensjonen er det viktigste kulturpolitiske fellesdokumentet globalt og tilrettelegger for internasjonalt kultursamarbeid. Konvensjonen forplikter statspartene til å styrke rammevilkårene for et fritt kulturliv, den gir et grunnlag for å fremme et mangfold av kulturuttrykk og styrke innsatsen for kunstnerisk ytringsfrihet. Konvensjonen khar også relevans for flere andre områder innenfor KUDs ansvarsfelt, som for eksempel kampen mot radikalisering, voldelig ekstremisme m.fl.

2005-konvensjonen slår fast at kunst- og kulturuttrykk er iboende bærere av mening, og at de aldri kan la seg redusere til varer på et marked. Denne erkjennelsen ligger til grunn for dens relevans i møte med vår tids store kulturpolitiske spørsmål og utfordringer. De enkelte land kan neppe alene verne om og fremme et mangfold av kulturuttrykk, til dette trengs å forene kreftene. For eksempel utfordrer de store internettbaserte plattformene og de internasjonale tech-gigantene ytringsfriheten og den demokratiske samtalen og setter et mangfold av kulturuttrykk under press. Det trengs internasjonalt samarbeid for å motvirke dette. Kultur som et globalt offentlig gode må kontinuerlig fremmes, dyrkes og vernes om, også av hensyn til kommende generasjoner.

MONDIACULT – verdenskongress om kulturpolitikk

Logo for UNESCO Mondiacult 2022 Mexico
Foto: UNESCO/Alejandro Magallanes for Mondiacult 2022 thanks to the Government of Mexico

Rapporten Reshaping Policies for Creativity kan og bør være et viktig instrument for politikere og beslutningstakere. Rapporten vil være et viktig grunnlag for forberedelsene av UNESCOs verdenskongress om kulturpolitikk og bærekraftig utvikling på ministernivå MONDIACULT 2022 | UNESCO som skal finne sted i Mexico-by 28. – 30. september i år. Det er i år 40 år etter at den første verdenskonferansen av denne typen fant sted, også i Mexico by. I mellomtiden ble det arrangert en oppfølgingskonferanse i Stockholm i 1998. Kongressen forventes å være en milepæl og en historisk referanse i utviklingen av kulturpolitikk på verdensbasis. Kongressen vil samle kulturministre og kulturpolitikere fra hele verden og gi et bidrag til utvikling av en bærekraftig kulturpolitikkbåde globalt og for fremtiden.

På konferansen vil kulturministre fra hele verden utveksle tanker om nasjonale og regionale utviklingstrekk i kulturpolitikken, drøfte utfordringer, strategiske prioriteringer og ikke minst, muligheter, i dag og for de kommende år. Det skal tegnes et veikart som vil være ledende for UNESCO som kultur- og kunnskapsorganisasjon i tiden som kommer. MONDIACULT vil kunne representere et paradigmeskifte for utviklingen av den globale kulturpolitikken. Ministrene skal vedta en felles erklæring i slutten av kongressen.

UNESCO

UNESCO Home | UNESCO er den eneste FN-organisasjonen med et kulturmandat, og dermed spiller UNESCO en viktig rolle for utviklingen av kulturpolitikk globalt, særlig på det normative området. UNESCOs kulturkonvensjoner er viktige rammeverk, både nasjonalt og internasjonalt. Norge har ratifisert seks kulturkonvensjoner, og tre av disse forvaltes av KUD.
UNESCO - regjeringen.no