God balanse mellom bruk og vern av villreinfjellene

Et omfattende arbeid med regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene er nå i sluttfasen. En evaluering som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at planene har ført til et godt samarbeid på tvers av fylkesgrensene og at de i stor grad ivaretar villreinens arealbehov. Evalueringen peker imidlertid på at det er et utfordrende arbeid å skulle følge opp planene.

- Det er svært gledelig at villreinens arealbehov i stor grad ivaretas gjennom planene. Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjells­økosystemer med bestander av villrein. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Dette er et av de mest omfattende planarbeidene som er gjennomført i et samarbeid mellom flere fylker. Elleve fylkeskommuner og mer enn 60 kommuner har deltatt i planarbeidet som omfatter store deler av fjellområdene i Sør Norge.

Evalueringen viser at det er en stor forståelse for villreinen i kommunene og blant private aktører.

- Jeg er glad for at det lokalt er ønske om å sikre villreinen og dens leveområder. Det vil gjøre det lettere å få til en helhetlig forvaltnings­strategi og arealpolitikk på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Det er viktig at villreinen kan utvikle seg videre og unngå ytterligere oppdeling av leveområder, sier Sundtoft.

Evalueringen peker på at det gjennom planprosessene er etablert et godt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

- De regionale planene har vist seg som gode verktøy for å få til helhetlige løsninger, og at det er et godt grunnlag for næringsutvikling i de aktuelle kommunene. Mange av fjellkommunene våre er sårbare og opplever nedgang både i befolkning og arbeidsplasser. Det er viktig at de kan bruke naturgrunnlaget i kommunen på en bærekraftig måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren legger også vekt på at de regionale planene kan bidra til at de kommunale planprosessene kan gå raskere og at de vil gi et mer forutsigbart grunnlag for næringslivet i hele området.

- Det er viktig med lik behandling av både befolkning og næringsliv på begge sider av kommunegrenser og fylkesgrenser, sier Sanner.

- Fortsatt er det noen planer som ikke er vedtatt. Vi har likevel begynt å tenke på hvordan vi skal løfte dette arbeidet opp på et internasjonalt nivå – gjennom etablering av to europeiske villreinregioner, i nært samarbeid med lokalt næringsliv, fylkeskommuner og kommuner og med Norsk villreinsenters to avdelinger som viktige knutepunkter, sier Sundtoft.

De to statsrådene understreker begge betydningen av det planarbeidet som nå er gjort – både for befolkningen og næringsdrivende – og for villreinen i dette viktige området av Sør-Norge.

- Nå gjenstår oppfølgingen, både i kommuner og fylkeskommuner – og hos staten! Det ser vi fram til, sier Sundtoft og Sanner.

Regionale planer for villreinområdene

Regjeringen tok i 2007 initiativ til at det skulle utarbeides regionale planer for de ti fjellområdene i Sør-Norge som er viktige for villreinen. Det skulle legges vekt på å balansere lokale interesser og hensyn til næringsutvikling i forhold til villreinens leveområder. Målet har vært å legge til rette for livskraftige fjellbygder med et aktivt næringsliv og et fjellbasert friluftsliv, og å sikre villreinens leveområder. Å finne balansen mellom bruk og vern er hovedutfordringen i forvaltningen av fjellområdene.

De regionale planene skal gi signaler om hvor det kan tillates ny bebyggelse og hvor man må være varsom med nye tiltak av hensyn til villreinen. De har også fokus på tiltak som kan bedre forholdene for villreinen.

Evaluering av planene

Østlandsforskning har gjennomført en evaluering av de regionale planene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I evalueringen peker de på at det er viktig at nasjonal politikk formidles tidlig og tydelig inn i alle planprosesser. Fylkesmannen må derfor involveres tidligst mulig og delta aktivt underveis.

De peker videre på at det er en stor utfordring når motstridende interesser skal veies opp mot hverandre gjennom planarbeidet. Det er derfor viktig at det tidlig i planprosessen etableres en felles og omforent oppfatning av hva som er utfordringer og oppgaver i planområdet.

Oppfølging av de regionale planene har ifølge Østlandsforskning vist seg å være en utfordring. Det er ikke noe naturlig organ i dag som kan følge opp de regionale planer på tvers av fylkesgrenser. Det som finnes er gjerne etablert for andre formål. Hvem som skal ha dette ansvaret må sees i sammenheng med fylkeskommunenes egne organer og andre aktuelle arenaer. Flere av planområdene har løst dette ved å etablere administrative og politiske råd som skal sørge for felles praktisering av retningslinjene i planen og og gi innspill til handlingsprogrammene til planene. 

Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene

Til toppen