Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles fra 1. januar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Avviklingen innebærer ikke at pasientens rett til å velge behandlingssted forsvinner. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud.

Pasienter som allerede har påbegynt behandling hos en fritt behandlingsvalg-leverandør kan fortsette denne behandlingen inntil vedkommende er ferdigbehandlet. Denne overgangsordningen varer ut 2023.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles fra nyttår. Det er bestemt etter at Stortinget vedtok regjeringens forslag i Prop 5 L (2022-2023).

Godkjenning av Helfo forsvinner

Avviklingen betyr at private aktører ikke lenger kan godkjennes av Helfo for å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Private aktører kan fortsatt levere offentlig finansierte spesialisthelsetjenester gjennom avtaler med regionale helseforetak.

– Pasientene skal ikke miste behandlingen sin. Dette skal de offentlige sykehusene passe på. De som får behandling gjennom fritt behandlingsvalg, skal fortsatt få dekket sitt behov for helsehjelp etter at ordningen avsluttes. De regionale helseforetakene har fått tydelig krav om at de må følge dette opp, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Alle skal være trygge på tilbud

Helseforetakene ivaretar dette ansvaret både gjennom å inngå nye avtaler med private leverandører, samt å utnytte og/eller utvide kapasitet hos offentlige sykehus og eksisterende private avtaleparter. Alle pasienter og pårørende skal derfor være trygge på at det finnes et tilbud for dem.

– Dersom godkjente virksomheter har pasienter på venteliste som de ser at de ikke vil kunne gi et tilbud til innen 1. januar, har leverandøren ansvar for å sette i gang en forsvarlig overgang en offentlig eller privat leverandør med avtale med regionalt helseforetak som kan ivareta pasientens behov, sier Kjerkol. 

– Hvis du som pasient opplever usikkerhet knyttet til oppstart av planlagt helsehjelp hos en fritt behandlingsvalg-leverandør, vil jeg oppfordre til å ta kontakt med den virksomheten du står på venteliste hos. 

I liten grad oppnådd formålet

Grunnen til at regjeringen avvikler ordningen er at den i liten grad oppnådd formålet med å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene.

–  Vi vil at våre felles ressurser skal benyttes i vår felles helsetjeneste. De pengene som har gått til private helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalg, skal heller brukes til å gjøre de offentlige sykehusene våre enda bedre, sier helse- og omsorgsministeren.

– Det at vi går bort fra fritt behandlingsvalg betyr ikke at vi ikke vil bruke private og ideelle leverandører av helsetjenester. Men vi vil at samarbeidet med disse skal bli gjort gjennom faste avtaler som gir forutsigbarhet både for de offentlige sykehusene og leverandørene, sier Kjerkol.