Handlingsplan for HelseOmsorg21 - klar høsten 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21. - Det er viktig å konkretisere regjeringens oppfølging av forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Handlingsplanen skal vise hvordan regjeringen  følger opp de 10 prioriterte satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien på kort og lang sikt.

De ti prioriterte satsingsområdene er:

  • Økt brukermedvirkning
  • Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde
  • Kunnskapsløft for kommunene
  • Helsedata som nasjonalt fortrinn
  • Bedre klinisk behandling
  • Effektive og lærende tjenester
  • Møte de globale helseutfordringene
  • Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
  • Utvikling av de menneskelige ressursene
  • Strategisk og kunnskapsbasert styring

HelseOmsorg21 er laget av og for alle aktørene som har ansvar for å bidra til forskning og innovasjon i helse og omsorg. Det innebærer sektoren selv, næringsliv, universiteter og høyskoler, offentlig forvaltning og brukerorganisasjonene. Det betyr at mye av oppfølgingsarbeidet skjer utenfor departementene og at alle involverte aktører er ansvarlige for å vurdere og eventuelt følge opp de delene av strategien som treffer dem.

- Mange av tiltakene i strategien følges nå opp av Helse-  og omsorgsdepartementet og andre departementer, men handlingsplanen vil gi en grundigere og systematisk oversikt over oppfølgingsarbeidet innenfor de ti satsingsområdene, sier Høie.

Oppfølgingen av HelseOmsorg21 skjer også i tilknytning til oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Nytt råd skal følge opp HelseOmsorg21

Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21, oppnevner Helse- og omsorgsdepartementet et råd som skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner. Rådet ledes av John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet. Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene og å bidra til å etablere prosesser som ivaretar innspill og erfaringer fra relevante aktører. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Hva er HelseOmsorg21?

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi som er laget av sentrale aktører fra både næringsliv, pasientorganisasjoner, sykehus, kommuner, universitets- og høyskolemiljøer. Strategien ble overlevert Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie, juni 2014. Det er første gang det er laget en tverrsektoriell forskningsstrategi for helse- og omsorgstjenestene.

Les nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg

Les hvem som er medlem av HelseOmsorg21-rådet (pdf)