Har vurdert fremtidig behov for fengselskapasitet. Mehl avviser nedleggelser

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Statsbygg har, på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, vurdert framtidig behov for fengselskapasitet

Prognosene tilsier en moderat økning i etterspørsel etter straffegjennomføringskapasitet på lang sikt, og at det samtidig vil være behov for en vridning av kapasiteten til noen flere plasser med lavere sikkerhetsnivå og noen færre plasser på høyt sikkerhetsnivå. Det vises samtidig til et potensiale for utvidet bruk av elektronisk kontroll og digitale verktøy. Basert på disse prognosene anbefales en rekke endringer i dagens fengselskapasitet, herunder både bygging av nye fengsler og omgjøring og nedleggelser av eksisterende fengsler.

Mange av dagens fengsler har et behov for oppgradering eller erstatning. Regjeringen vil bygge et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng og i Oslo, samtidig som kapasiteten på Ullersmo utvides. Vi utreder også nytt kvinnefengsel til erstatning for Bredtveit. Nå skal vi se videre på behov i resten av landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Rapporten foreslår samtidig å legge ned 16 fengsler. Dette er ikke aktuelt nå. Fengsler som Fauske, Kragerø, Kongsvinger og Ålesund er viktige arbeidsplasser og bidrar til en fengselsstruktur med bredt tilbud. Unntaket er Hamar, hvor vi i tråd med lokale ønsker har varslet nedleggelse når nytt fengsel står klart på Ilseng om noen år, sier Mehl.

Regjeringen har allerede satt i gang flere prosjekter for å erstatte gamle og umoderne fengselsbygg. Dagens Oslo fengsel skal erstattes gjennom å etablere høysikkerhetsplasser på tre lokasjoner, Ullersmo, Ilseng og Grønland. I tillegg er det gitt et oppdrag til Statsbygg, i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet, om å utrede et nytt kvinnefengsel til erstatning for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt på Østlandet.

Justis- og beredskapsdepartementet vil følge opp rapporten i samarbeid med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, for å sørge for gode og fremtidsrettede fengselsbygg for både ansatte og innsatte i kriminalomsorgen.