Hilsen fra justis- og beredskapsministeren ved åpning av felles utdanning innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene

(Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen! Gratulerer med åpning av felles utdanning innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene og tusen takk for invitasjonen. Dette er en stor dag for beredskaps-Norge og et viktig skritt i arbeidet med å sikre et godt samarbeid mellom nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.

Aller først vil jeg rette en stor takk til alle de som har muliggjort dette prosjektet, og som på den måten har lagt til rette for at vi nå og i fremtiden kan videreutvikle samvirke på tvers av nød- og beredskapsaktører, på alle nivåer, over hele landet.

Det er nå litt over ti år siden samvirkeprinsippet ble implementert i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Dette som et resultat etter 22. juli. Samvirkeprinsippet pålegger myndigheter, virksomheter og etater å sikre best mulig samvirke. Denne fellesutdanningen er et ekstra ledd i å ta dette ansvaret på alvor – sammen.

Jeg kjenner på en trygghet i at dette prosjektet nå er realisert. Det oppleves godt å vite at vi nå skal gjennomføre videreutdanning for ansatte i samfunnskritiske funksjoner, fra blant annet Forsvaret, politiet, brann- og redningsvesenet og helsetjenesten, i tillegg til andre beredskapsaktører både i det offentlige og det private. Og at dere og fremtidige studenter, i fellesskap skal lære, tenke og videreutvikle samvirke – sammen. Jeg har stor tro på at et slik utdanningsfellesskap vil bidra til økt kompetanseutveksling og nytenking, noe som vil bidra til bedre beredskap både lokalt og nasjonalt.

Vi kan ikke vite med sikkerhet hva som vil treffe oss i fremtiden, men det vi vet er at potensielle kommende hendelser vil preges av kompleksitet og uforutsigbarhet. Sammensatte kriser krever sammensatte innsatsmidler og ved å igangsette denne videreutdanningen legger vi enda bedre til rette for at disse sammensatte innsatsmidlene fungerer godt sammen.

Jeg har stor tro på at denne utdanningen vil gjøre oss godt rustet til kriseledelse ved fremtidige kritiske hendelser – både før, under og etter hendelsen. Og at dere som fremtidige læringsledere vil bidra til å øke samvirkekompetanse ute i de ulike nødetater og beredskapsorganisasjoner.

Jeg ser frem til å etter hvert høre hvordan det går og ønsker dere alle sammen lykke til med utdanningsløpet!