HMS-tjenesten i reindriften gir en tryggere arbeidshverdag

Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker. HMS-tjenesten i reindriften er derfor et viktig tiltak for å skape en tryggere arbeidshverdag for næringen.

– Reindriften er belastet med mange ulykker. For ofte gjelder dette ulykker som får alvorlige konsekvenser. HMS-rådgiverne i reindriften gjør en viktig jobb, og tjenesten er godt mottatt i næringen. Det handler om å gjøre arbeidshverdagen til reindriftsutøveren tryggere, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

I reindriftsavtalen for 2019/2020 ble det satt av penger til et tre-årig prosjekt der Norsk Lanbruksrådgivning (NLR) fikk i oppgave å utvikle og etablere HMS-tjenester i reindriften. I 2022 ble avtalepartene enige om å gjøre ordningen permanent. I dag er de to HMS-rådgiverne lokalisert i Trøndelag og Finnmark, og har arbeidssted der det drives reindrift.

En styrket satsing på HMS-tjenester i reindriften

NLR skal levere HMS-rådgivningstjenester og holder kurs og veiledningsmøter for aktørene i næringen i alle reinbeitedistrikt. Sentrale temaer er sikkerhetskurs for kjøretøy (ATV og snøscooter), HMS-kurs, førstehjelpskurs, skredkurs, psykososialt arbeidsmiljø/psykisk helse og ergonomi/trening. I Reindriftsavtalen 2024/2025 har avtalepartene blitt enige om å viderefør HMS-tjenesten i reindriften. Det legges opp til at fra 1. januar 2025 utvides antall rådgivere til tre.

Førstehjelpskurs
Førstehjelskurs i Karasjok Foto: NLR og HMS-tjenesten i reindriften

HMS-rådgiverne i reindriften har avdekket at reineierne har etterlyst et tilbud innenfor psykisk helse som er fleksibelt og lett tilgjengelig. For å møte dette behovet har HMS-tjenesten inngått avtale med Overvinne om levering av et digitalt psykologisk behandlingssystem. Systemet til Overvinne består av en app med selvhjelps verktøy, støtte og råd – en “psykolog i lomma”. Appen er laget av psykologer fra NTNU og St. Olavs Hospital.

– «Psykologen i lomma» er et viktig og nyttig tiltak som gir reindriftsutøveren tilgang til støtte når utøverne trenger den som mest, sier landbruks- og matministeren.

Les også:

Illustrasjon av appen "Psykolog i lomma".
Illustrasjon av appen "Psykolog i lomma". Foto: NLR og HMS-tjenesten i reindrifta