Null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I jordbruket var det ett arbeidsskadedødsfall i 2023, mens det i femårsperioden før 2023 var fem arbeidsskadedødsfall per år i gjennomsnitt. For reindrifta finnes det ikke tilstrekkelig statistikk for dødsulykker. Utover dette er det ulykker som ikke fører til død, men som får alvorlige konsekvenser og skader for den enkelte. Det er derfor nødvendig at man jobber målrettet for å forebygge så mange ulykker som mulig.

– Det er alt for mange dødsulykker. Vi må få ned ulykkestallene i landbruket og reindrifta. Derfor får vi nå på plass en nullvisjon. Folk skal føle seg trygge på arbeidsplassen sin. Nå har vi samlet de viktigste aktørene som jobber med HMS i næringene bak en null-visjonen for dødsulykker, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).  

Sammen om null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I dag signerte sentrale aktører en intensjonsavtale om en null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa. Samarbeidet om avtalen er et viktig steg for tryggere arbeidsplasser og HMS-arbeidet i næringene. Et av de viktigste tiltakene i avtalen er å kartlegge årsakene til arbeidsulykkene. Målet er å få økt kunnskap om hvordan man kan unngå slike ulykker og øke sikkerheten i næringene.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) setter nå av 400 000 kroner til utredning av årsakene til og forebygging av ulykkene.  

– Ap/Sp-regjeringa er opptatt av at folk skal være trygge på jobb. Det er derfor viktig å samle mange ulike aktører i en felles innsats for å få ned ulykkestallene, sier Pollestad.

Signert avtale.
I dag signerte sentrale aktører en intensjonsavtale om en null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa. Fra høyre: Linda Stubsjøen/Landkreditt forsikring, Nina Sundqvist/Stiftelsen Norsk Mat, Anders Nordlund/Norsk Landbruksrådgivning, Secilie Høybakken Kui/Arbeidstilsynet, Egil Christoffer Hoen/Norges Bondelag, Asbjørn Hagene/Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matminister Geir Pollestad, Jørn Rolfsen/Landbruksdirektoratet, Anne Thorine Brotke/Gjensidige. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Parter i avtalen og formålet

Alle de viktigste aktørene som jobber med HMS i landbruket og reindrifta har samlet seg om null-visjonen for dødsulykker. Det skal også jobbes for å redusere antall ulykker med alvorlig personskade. Partene i avtalen er Arbeidstilsynet, Gjensidige, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Landkreditt forsikring, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester, Norske Rendriftssamers Landsforbund og Stiftelsen Norsk Mat.

Partene har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak på sine områder. Det nye og viktige med avtalen er at det er større grad av samordning av innsatsen enn det har vært tidligere. Det skal utarbeides årlige felles tiltaksplaner der alle partene skal synliggjøre sin innsats. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat har et hovedansvar for samordning og oppfølging av intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen