Høring av nye forskriftsbestemmelser for private barnehager

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På vegne av Kunnskapsdepartementet, har Utdanningsdirektoratet sendt et forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven på høring.

Stortinget vedtok 7. juni 2022 flere endringer i barnehageloven. Det innføres blant annet krav om at hver private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, at de som hovedregel ikke skal drive eller eie annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagedriften, et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak og en meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer. Se regjeringens forslag til endringer i barnehageloven og Stortingets oversikt over forslagene som ble behandlet 7. juni.

Den foreslåtte forskriften er tilpasset de nye lovreglene og skal støtte opp under formålet med lovendringene.

I høringen foreslås det også en endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det foreslås å gjeninnføre en bestemmelse som gjør det mulig for kommunen å holde driftsutgiftene og barnetallet for enkelte kommunale barnehager utenfor beregningen av driftstilskuddet til de private barnehagene. Formålet er å legge til rette for at kommunen kan hensynta at ulike barnegrupper har ulikt behov for ressurser.