Høring: Enklere for myndighetene å nekte pass

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi vil gjøre det enklere å nekte eller tilbakekalle pass når det er grunn til å tro at en person planlegger å bli fremmedkriger, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det sendes nå på høring et forslag om at pass kan nektes utstedt eller kan tilbakekalles dersom det er grunn til å tro at formålet med en reise er terrorhandlinger, terrorrelaterte handlinger eller rettsstridig deltagelse i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet. Bakgrunnen for forslaget er at enkelte velger å reise til Syria og Irak for å slutte seg til ISIL.

– Det er viktig å ha effektive virkemidler for å forhindre at personer reiser til konfliktområder, både for å hindre at svært alvorlige handlinger begås i disse områdene og fordi personer som returnerer kan representere en trussel mot Norge og norske interesser, sier justis- og beredskapsministeren.

Forslaget berører kun retten til pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, og vil ikke få konsekvenser for personens norske statsborgerskap.

Etter dagens regelverk kreves det sannsynlighetsovervekt for at formålet med reisen er ulovlig virksomhet. Etter forslaget vil det ikke kreves sannsynlighetsovervekt, men det må foreligge objektive holdepunkter for at personen har slike hensikter. – Å nekte pass er et inngripende tiltak som ikke skal benyttes med mindre det er tungtveiende grunner for det, og det er flere mekanismer som skal sikre dette, sier Anundsen.

Selv om vilkårene er oppfylt, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes konkret om pass skal nektes. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak, som skal begrunnes og som kan påklages. Vedtaket kan også bringes inn for domstolene. Etter forslaget vil vedtaket være tidsbegrenset til inntil ett år, med adgang til forlengelse i inntil ett år av gangen hvis vilkårene fremdeles er oppfylt.

Forslaget er grundig vurdert opp mot de forpliktelser som følger av Grunnloven og internasjonale forpliktelser.