Barnetrygd

Forslag om endringer i barnetrygdloven sendes på høring – oppheving av dagens ordning med etterbetaling av barnetrygd

Barne- og familiedepartementet foreslår at dagens regel om etterbetaling av barnetrygd i opptil tre år oppheves, og erstattes av en ny regel om etterbetaling i opptil tre måneder, etter mønster av folketrygdloven. Det foreslås enkelte unntak, og også en ny bestemmelse som presiserer når personer med midlertidig kollektiv beskyttelse tidligst kan anses som bosatt i Norge.

Bakgrunnen for høringsforslaget er at Norge har mottatt en økende andel fordrevne fra Ukraina, sammenlignet med våre nordiske naboland. Når så mange kommer til Norge i løpet av kort tid, setter dette kapasiteten i alle ledd under press. Regjeringen har derfor besluttet at det skal ses på tiltak som kan utjevne ankomsten til Norge til nivåer på linje med våre naboland, herunder innstramminger i tjenester og ytelser, både i mottaksfasen og etter bosetting.

Fram til nå har ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, fått etterbetalt barnetrygd, i praksis for en periode på ett år, når den midlertidige kollektive oppholdstillatelsen deres blir forlenget utover det første året. Som ett av flere tiltak som i sum kan bidra til å utjevne ankomstnivået for fordrevne fra Ukraina med våre naboland, foreslår departementet at regelen om å etterbetale barnetrygd i opptil tre år, oppheves, samtidig som reglene om etterbetaling endres i tråd med prinsippene i folketrygdloven.

Endringene i barnetrygdloven vil gjelde generelt. Det innebærer at også andre grupper som har rett til barnetrygd, men ikke har søkt, vil miste retten til etterbetaling i opptil tre år. Departementet foreslår å gjøre nødvendige tilpasninger og gi overgangsregler.

Departementet foreslår at det presiseres i barnetrygdloven at det først er ved videreføring av retten til opphold etter utløpet av den midlertidige, ettårige kollektive oppholdstillatelsen at disse barna anses bosatt i Norge. Situasjonen blir da mer sammenlignbar med situasjonen for andre som har søkt asyl i Norge. I praksis betyr dette at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse ikke lenger vil få etterbetalt barnetrygd for det første året de har bodd i Norge. 

Departementet foreslår at denne regelen fullt ut får anvendelse for de som får sin første midlertidige oppholdstillatelse fra og med 7. desember 2023, dvs. datoen Regjeringen offentliggjorde at tiltak blir iverksatt. De fordrevne fra Ukraina vil ha rett til barnetrygd fra kalendermåneden etter utløpet av sin første ettårige oppholdstillatelse. Denne gruppen har rett til etterbetaling etter de vanlige reglene i ny bestemmelse om etterbetaling, men ikke før retten til midlertidig kollektiv beskyttelse er forlenget.

Høringsfrist er 6. februar 2024.

Høring - Forslag til endringer i barnetrygdloven - regjeringen.no