Høring - Forslag til endringer i barnetrygdloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.02.2024

Vår ref.: 24/109

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Bakgrunnen for høringsforslaget er at Norge har mottatt en økende andel fordrevne fra Ukraina, sammenlignet med våre nordiske naboland. Når så mange kommer til Norge i løpet av kort tid, setter dette kapasiteten i alle ledd under press. Regjeringen har derfor besluttet at det skal ses på tiltak som kan utjevne ankomsten til Norge til nivåer på linje med våre naboland, herunder innstramminger i tjenester og ytelser, både i mottaksfasen og etter bosetting. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at dagens bestemmelse i barnetrygdloven om etterbetaling av barnetrygd i opptil tre år oppheves, og erstattes av en ny regel om etterbetaling opptil tre måneder etter mønster av folketrygdloven. Det foreslås en unntaksregel der barnetrygd fortsatt kan etterbetales opptil tre år dersom vilkårene for det er oppfylt. Departementet foreslår videre en ny bestemmelse som presiserer når personer med midlertidig kollektiv beskyttelse tidligst kan anses som bosatt i Norge. Departementet foreslår overgangsregler.

Det følger av Utredningsinstruksen punkt 3-3 Høring, at høringsfristen normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Regjeringen har imidlertid lagt til grunn at endringene som foreslås i dette høringsnotatet skal gjennomføres våren 2024, og har derfor besluttet at fastsatte frister til blant annet offentlig høring kan forkortes. På denne bakgrunn settes høringsfristen til tirsdag 6. februar 2024. Det kan ikke påregnes utsettelse av denne fristen. 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken «Send inn høringssvar» på høringssiden på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan alternativt sendes per post eller per e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)

avdelingsdirektør

Sille Hofgaard Andersen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle departementene

Alle fylkeskommunene

Alle kommunene

Alle statsforvalterene

Alle tingretter

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amathea- Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdons- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesakkndig kommisjon

Barnevakten

Bispedømme Agder og Telemark

Bispedømme Bjørgvin

Bispedømme Borg

Bispedømme Hamar

Bispedømme Møre

Bispedømme Nidaros

Bispedømme Nord-Hålogaland

Bispedømme Oslo

Bispedømme Stavanger

Bispedømme Sør-Hålogaland

Bispedømme Tunsberg

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region Nord

Bufetat region Sør

Bufetat region Vest

Bufetat region Øst

Caritas

Childwatch International

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Den norske Jordmorforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Den norske legeforening

Direktoraret for forvaltning og økonomistyring

Direktoraret for samfunnsikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemda

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen

Felleskap mot seksuelle overgrep

Finans Norge

Finanstilsynet

Flytninghjelpen

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen 2 foreldre

Forskningsstiftelsen

Forum for barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

Frelsesarmeens barne-og familievern

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisajon

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim

Helse Midt-Norege

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helsedirektoratet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Høyesterett

Innvandrernes Landsorganisasjon

Integreings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig arbeidsgiver- og

Interesseorganisajon

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens organisasjon

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Kristent Interkulturelt Arbeid

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Lagmannsrett Agder

Lagmannsrett Borgarting

Lagmannsrett Eidsivating

Lagmannsrett Frostating

Lagmannsrett Gulating

Lagmannsrett Hålogaland

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstere

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

LIM – Likestilling, integrering, mangfold

Mannsforum

Mental Helse

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flytningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Norad

Norlandsforskning

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges frivillighetssentraler

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges røde kors ungdom

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet

Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk fornening

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk Bernvernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske kvinner sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminaring

Oslo krisesenter

Parat

Politidirektoratet

Politiets Sikkerhetstjeneste

PRESS Redd Barna Ungdom

Private barnehagers Landsforbund

Redd Barne

REFORM Ressurssenter for menn

Regelrådet

Regionale kunnskapssentere for barn og unge

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selmordsforebygging, Midt

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selmordsforebygging, Nord

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selmordsforebygging, Sør

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selmordsforebygging, Vest

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selmordsforebygging, Øst

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse – Region Midt-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse – Region Nord

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse – Region Vest

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse – Region Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

SINTEF

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Skolenes Landsforbund

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Kirkes familivern

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Sysselmesteren på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Universitet – Nord

Universitet – Norges arktiske universitet

Universitet – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitet – Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet

Universitet – OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsalliansen

Velferdsforskningsinstituttet

Vergeforeningen Følgesvennen

VID vitenskapelige høgskole

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund