Høring av ny lov om vern av havområder

Regjeringen ønsker at det skal bli mulig å opprette verneområder i alle norske havområder, og sender forslag til en ny lov om vern av marin natur på høring.

– Vi har et stort ansvar for å bevare og beskytte naturen vår. Som hovedregel ønsker vi å gjøre det gjennom rammer som sikrer en bærekraftig bruk av naturen. I noen områder er imidlertid vern avgjørende for å sikre god beskyttelse. Den nye loven vil bli et viktig virkemiddel for å oppfylle de internasjonale målene i Naturavtalen og for å nå våre nasjonale mål om å bevare et representativt utvalg av norsk natur, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Norge har ansvar for å forvalte og bevare marin natur i store havområder. Størstedelen av disse havområdene ligger utenfor territorialgrensen, som går ved 12 nautiske mil.  I dag kan det bare opprettes marine verneområder i de relativt kystnære områdene.

I et verneområde skal aktiviteten reguleres slik at naturverdiene vi ønsker å bevare ikke blir påvirket negativt.

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring utkast til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet.

– Vern er et av våre viktigste virkemidler for å ta vare på natur for kommende generasjoner. Den nye loven vil kraftig utvide verktøykassen vår for å bevare viktige naturområder til havs, sier Bjelland Eriksen. 

Den nye loven innebærer at det vil være mulig å opprette marine verneområder i alle norske havområder utenfor territorialfarvannet, altså i 200-milssonene ved fastlands-Norge og Svalbard og på norsk kontinentalsokkel.

Frist for høringssvar er 30. august 2024.