Høring av ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.08.2024

Vår ref.: 24/1914

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om vern av marin natur utenfor territorialfarvannet.

Den nye loven vil gi hjemmel til å opprette marine verneområder i alle norske jurisdiksjonsområder utenfor 12 nautiske mil, dvs. utenfor territorialfarvannet. Dette betyr at loven vil gjelde i de norske 200-milssonene ved fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, samt på norsk kontinentalsokkel.

Høringssvar kan sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problem kan høringssvar i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no med referanse 24/1914.

Høringsfristen er 30. august 2024.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringssvar er offentlige og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Anja Elisenberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Risnes

rådgiver

Advokatforeningen

Akademikerne

Aker BP

Akvaplan-NIVA AS

Alle fylkeskommuner

Alle kommuner

Alle statsforvaltere

Artsdatabanken

Bioteknologirådet

BirdLife Norge

Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Bjerknessenteret for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning

COWI AS

Den norske Helsingforskomité

Den norske turistforening

Departementene

DNV GL

DIGDIR - Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Drivkraft Norge

Enova SF

Equinor

Fellesforbundet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Fornybar Norge

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsbygg

Fortidsminneforeningen

Forum for miljøteknologi

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftsrådenes landsforbund

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigruten AS

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Industri Energi

Innovasjon Norge

Kartverket

Klagenemnda for miljøinformasjon

Klimarealistene

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kulturrådet

Kystrederiene

Kystrederiene/Brønnbåteiernes forening

Kystvakten

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Mattilsynet

Maritimt forum

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Natur og ungdom

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturvernforbundet

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

NGU Norges geologiske undersøkelse

NHO Logistikk og Transport

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

Nofima AS

Norconsult AS

Nord universitet

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges råfisklag

Norges sildesalgslag

Norges sjømatråd

Norges småkvalfangarlag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsif

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk forum for marine mineraler

Norsk Hydro ASA

Norsk industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk maritimt museum

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk reiseliv

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk zoologisk forening

Norske havner

Norut

Norske sjømatbedrifters landsforening

NSA Norsk taredyrkerforening

NTNU Vitenskapsmuseet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Odfjell Oceanwind

Offshore Norge

OsloMet - storbyuniversitetet

Pelagisk forening

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Regnskogfondet

Riksantikvaren

Røde Kors

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget

Samisk høgskole

Samfunnsbedriftene

SINTEF

SIVA Senter for industrivekst

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sokkeldirektoratet

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Standard Norge

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Stavanger maritime museum

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljømerking

Svalbards Miljøvernfond

Sysselmesteren på Svalbard

Tromsø Museum, Universitetsmuseet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Utviklingsfondet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vår Energi

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation

ØKOKRIM