Høring om endring av krav til funksjonelt skille for nettforetak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet sender i dag på høring forslag til endringer kravene til funksjonelt skille for nettselskaper i energiloven. Høringsfristen er 14. desember.

Energiselskap er ofte organisert som et konsern hvor det både drives nettvirksomhet og annen virksomhet, typisk kraftproduksjon og -omsetning. Nettvirksomhet er et naturlig monopol og nettkunder kan ikke selv velge hvilket nettselskap de skal bruke. Det er derfor viktig at myndighetene har et godt regelverk som sikrer at nettselskap opptrer nøytralt.

Funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettforetak ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor konsernet. Kravet skal sikre at ledelsen slipper målkonflikter i konsernet slik at nettvirksomheten rendyrkes og drives så effektivt som mulig.

Det funksjonelle skillet avskjærer også morselskapets adgang til å instruere nettselskap i daglig drift eller ved beslutninger som gjelder utbygging eller oppgradering av nettet. Morselskapet har samtidig fortsatt anledning til å sørge for overordnet styring med nettforetakets økonomiske rammer.

Kravet om funksjonelt skille gjelder i dag for nettforetak med flere enn 10 000 nettkunder. Departementet foreslår at grensen heves til nettforetak med 100 000 eller flere nettkunder.

Forslaget skal sikre at energikonsern kan utnytte kompetansen i selskapet på en effektiv måte. Det gjeldende kravet om selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6 vil fortsatt gjelde for alle energikonsern, og vil fortsatt bidra til å sikre nettselskapenes nøytralitet.

Les mer: