Høring - heving av grensen for krav om funksjonelt skille

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i energiloven § 4-7 om krav til funksjonelt skille for nettforetak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.12.2022

Vår ref.: 22/1645

Energiloven §§ 4-6 og 4-7 stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjon og omsetning av elektrisk energi mv. Kravet om selskapsmessig skille gjelder alle nettforetak uavhengig av antall nettkunder, mens kravet om funksjonelt skille i dag gjelder for nettforetak med flere enn 10 000 nettkunder.

I høringsnotatet foreslås det endringer i kravet om funksjonelt skille etter energiloven § 4-7 slik at grensen heves til nettforetak med 100 000 eller flere nettkunder. Det foreslås ingen endringer i kravene til selskapsmessig skille.

Høringsfristen settes til 14. desember 2022.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lasse Vannebo (e-post lasse.vannebo@oed.dep.no, telefon 22 24 63 24) eller Sunniva Schumacher Hillesund (e-post sunniva-schumacher.hillesund@oed.dep.no, telefon 22 24 62 80). 

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Lasse Vannebo

                                                                                  underdirektør

 

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurranseklagenemda v/klagenemdssekretariatet

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nord Pool AS

Nordland fylkeskommune

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Samfunnsbedriftene

Senter for europarett Universitetet i Oslo

SINTEF Energi AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune