Høringsforslag: Vil gjøre transportbedriftene medansvarlig for trygg sikring av last

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Lastebiler der lasten ikke er godt nok sikret skaper farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter. I dag har sjåføren alene ansvaret for å sikre at lastebilen er forsvarlig lastet etter vegtrafikkloven. Nå vil vi gi transportforetakene et medansvar. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesens kontroller avdekker stadig flere kjøretøy med mangelfull sikring av tung last. Dette er ofte et utslag av manglende rutiner og prosedyrer for hvordan lasten skal sikres, eller rett og slett for dårlig opplæring av sjåførene.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender nå Statens vegvesen på høring et forslag om å pålegge transportforetakene et ansvar for å sikre at kjøretøy er lovlig og forsvarlig lastet.

– Med forslaget følger vi opp råd fra Statens havarikommisjon. Et slikt medansvar som vi nå foreslår, vil også være en del av arbeidet med å fremme et tryggere og mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren. Norsk lastebilnæring er opptatt av sikker veitransport, og forslaget om medansvar for transportforetakene vil ytterligere heve standarden i næringen, sier samferdselsministeren.

Forslaget innebærer at transportforetak som har påtatt seg transportoppdraget, skal sørge for at føreren av kjøretøyet kan gjennomføre transporten på en lovlig og forsvarlig måte. Transportforetaket vil da kunne holdes ansvarlig hvis det ikke er lagt til rette for at fører har kunnet sikre lasten tilstrekkelig. Nærmere krav til transportforetakets veilednings- og dokumentasjonsplikt overfor fører foreslås regulert med endringer i bruksforskriften.