Hvilke bygg er best på klimatilpasning?

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Mer ekstremvær gjør at bygninger og utearealer må tåle større påkjenninger enn før. Men hvilke bygninger er best rustet til å møte et våtere, varmere og villere klima?

– Selv om vi lykkes med å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, vil endringene i klima og natur være betydelige. Vi trenger bygg som kan tåle endringene som vil komme, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt, og vi må omstille oss raskt for å sikre en bærekraftig framtid. Dette ifølge den nyeste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som ble lansert 28. februar.

Bygninger må tåle framtidens klima

For femte år på rad skal Kommunal- og distriktsdepartementet dele ut Statens pris for byggkvalitet. Prisen skal løfte fram nye forbildeprosjekter som viser fremragende byggkvalitet, både bygninger og uteområder. Tema for årets pris er klimatilpasning.

– Mer intens nedbør øker faren for råte- og fuktskader i bygninger. Områder som tidligere har vært lite berørt av overvann, flom og ras kan bli mer utsatt i framtiden. Klimatilpasning handler om hvor og hvordan vi utformer både bygninger og utearealer. Vi vil derfor løfte fram de gode prosjektene som både kan inspirere og motivere oss, sier Gram.

Data fra Finans Norge viser at klimarelaterte skadeutbetalinger er sterkt økende. Mer ekstremvær påvirker sikkerheten og levetiden til både bygninger og utearealer. Dette har stor økonomisk betydning. Det er rimeligere å ruste bygninger og utearealer til et endret klima, enn å vente til skaden har skjedd.

Vil lære av de beste

Prisen har i år fått en ny jury. Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) skal lede juryen. Han er opptatt av å bygge for framtiden og ser fram til å finne de gode prosjektene som vi kan lære av.

– ­Statens pris for byggkvalitet ser etter bygninger med klare tekniske og arkitektoniske kvaliteter. Samlet skal kvalitetene bidra til gode bygg for brukerne og samfunnet.

– Med årets tema, klimatilpasning, vil kunnskapen om hvordan vi bygger robust og smart komme flere til gode. Det handler blant annet om en gjennomtenkt plassering og orientering av bygninger som tar hensyn til lokale vær- og vindforhold. Også riktig materialbruk for bygg og utearealer er viktig om vi skal være forberedt på framtidens klima, avslutter Fredriksen.

Det er Direktoratet for byggkvalitet som er sekretariat for prisen. Prosjektene som foreslås må ha fremragende byggkvalitet, være et resultat av innovative byggeprosesser og svare på årets tema klimatilpasning.

Alle kan sende inn forslag til prisen og fristen er 1. april.

Juryen

Juryen for Statens pris for byggkvalitet oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet for perioden 2022-2025:

  • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, juryleder (Oslo)
  • Camilla D. Gressnes, prosess- og kvalitetssjef i COWI AS (Stjørdal)
  • Leif Tore Hanssen, divisjonsdirektør i Oslobygg KF (Tromsø)
  • Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom AS (Oslo)
  • Cecilie Bjerke Skjømming, regionleder arkitektur i Asplan Viak (Kristiansand)
  • Martin Steinbekken, enhetsleder for areal- og byutvikling i Kongsvinger kommune (Kongsvinger)