Ikke behov for norske tiltak i det finansielle kraftmarkedet nå

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i det finansielle kraftmarkedet, og har løpende kontakt med andre nordiske myndigheter. Vurderingen per nå er at tiltakene som er varslet i Sverige og Finland vil redusere risikoen for uro i det finansielle systemet. Det er ikke behov for norske tiltak rettet mot norske selskaper nå, men behovet blir vurdert fortløpende.

Høye og volatile kraftpriser fører til at kraftprodusenter og andre som prissikrer seg i det finansielle kraftmarkedet må stille mer sikkerhet. Det finansielle kraftmarkedet i Norden er tett integrert, og foregår i hovedsak på infrastrukturer i Norge og Sverige, herunder en såkalt sentral motpart i Sverige (Nasdaq Clearing). Der stiller kraftprodusenter og andre aktører likvide midler som sikkerhet for prissikringskontrakter. For å unngå at solide kraftprodusenter misligholder slike kontrakter på grunn av likviditetsmangel, vil den svenske regjeringen etablere en garantiordning for lån til kraftprodusenter. Den finske regjeringen har varslet en egen ordning for finske kraftprodusenter.

Norske vannkraftprodusenter har høy lønnsomhet og antas ikke å ha utfordringer med å finansiere seg i det private markedet. Eventuelle problemer hos andre aktører i Norden kan imidlertid påvirke norske aktørers muligheter for prissikring. Et eventuelt betydelig mislighold av kontrakter på den sentrale motparten i Sverige kan dessuten ha skadevirkninger i resten av det nordiske finanssystemet. Tiltak rettet mot utfordringer i de svenske og finske markedene bidrar derfor til å fremme finansiell stabilitet i hele Norden.

Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet følger nøye med på utviklingen. Det vurderes ikke å være behov for norske tiltak nå. Behovet for tiltak vurderes løpende, også overfor eventuelle solvente enkeltaktører som kan stå overfor likviditetsutfordringer.

Bakgrunn

Den fysiske handelen med kraft i Norden skjer på den norske kraftbørsen Nord Pool. I det finansielle kraftmarkedet inngår ulike aktører derivatkontrakter for å prissikre seg eller spekulere på prisbevegelser. Kraftderivatene er enten standardiserte og handles på den norske børsen Nasdaq Commodities, eller bilaterale mellom to aktører.

Derivatene på Nasdaq Commodities er gjenstand for såkalt clearing hos den sentrale motparten Nasdaq Clearing, som er et svensk foretak. En sentral motpart trer inn i en handel mellom kjøper og selger, og blir motpart for begge parter. For at den sentrale motparten skal kunne garantere for oppgjøret, må partene stille sikkerhet. I tillegg til å være sentral motpart for handel på Nasdaq Commodities, er Nasdaq Clearing sentral motpart også for andre finansielle markeder i de andre nordiske landene, som aksje- og rentederivatmarkedene.