Innfører forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth innfører et forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak fra 1. januar 2024.

- Grensekryssende fiske har ført til svekket kontroll med fisket i Skagerrak, og det er en sak regjeringen har vært opptatt av i flere år, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Praksisen med grensekryssende fiske i Skagerrak oppstod før økonomiske soner ble etablert i 1977 og innebærer at norske, svenske og danske fartøy har kunnet krysse grenser mellom norsk økonomisk sone og områder under EUs fiskerijurisdiksjon uten å heve redskapen.

- Det er et behov for å styrke kontrollen og forvaltningen i norsk økonomisk sone i Skagerak. Med et forbud mot grensekryssende fiske kan vi følge opp dette mer målrettet, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

- Fisket i Skagerak er intensivt, og på sikt vil forbudet også bidra til bedre oversikt over bestandssituasjonen i dette området. Dette vil legge til rette for bedre fiskeriforvaltningen i Skagerrak, sier fiskeri- og havministeren.

Særlig rekenæringen i sør vil bli berørt av endringene

- Flere løsninger har vært undersøkt og vurdert, men det har vært vanskelig å finne en innretning som både sikrer håndheving reglene og gir oss god nok kontroll, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Som et første trinn i innfasingen vil kun fartøy over 12 meter omfattes av endringene i ERS-forskriften. Det samme vil gjelde for svenske og danske fiskefartøy. Etter hvert tar myndighetene også sikte på at fartøy under 12 meter skal omfattes av forbudet, fra 1. januar 2025. Et slikt forslag vil bli sendt på høring i løpet av første kvartal 2024.

EU-fartøy pålegges å varsle kontrollmyndighetene ved grensekryssinger

EU-fartøy over 12 meter som opererer i Skagerrak, vil i tillegg til å måtte heve redskapen, også pålegges å sende meldinger til kontrollmyndighetene før grensen inn i eller ut av norsk økonomisk sone krysses (COE- og COX-meldinger). Nærings- og fiskeridepartementet gjør oppmerksom på at tidsfristene for slik rapportering i tråd med ERS-forskriften for utenlandske fartøy er tatt bort for EU-fartøy (i praksis svenske og danske fartøy). Fisket i norsk del av Skagerrak kan etter dette påbegynnes umiddelbart etter at returmelding er mottatt (status ACK (acknowledged)).

Regelverksendringene vil bli tilgjengelige på Lovdatas nettsider i løpet av noen dager.

 

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften)

Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.  

Regelverksendringene vil også være tilgjengelige på Fiskeridirektoratets nettsider (J-meldinger).