Innføring av tiltak for vern av kysttorsk og havdeling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62 N.

Tiltakene som nå innføres er omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling, og erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader N i tidligere Finnmark fylke.

Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei.

Det innføres nå tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62 grader N.

- Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene, samtidig som vi har lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff. Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt.

Om tiltakene

For fartøygruppen 21-27,9 meter innføres følgende tiltak:

Område

Tiltak

Finnmark (hovedområde 03 og 04)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen.

Lofoten, Vesterålen og Troms (hovedområde 05)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen.

 

For Vestfjorden og områdene sørover ned til 62 grader N, videreføres dagens regulering. Lofotreguleringen vil ha forrang i den tid og i de områdene den er gjeldende.

For fartøygruppen 28 meter største lengde eller mer innføres følgende tiltak:

Område

Tiltak

Kinnarodden og østover

Fartøygruppen kan fiske torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan – 30. juni).

I andre halvår (1. juli – 31. des.) kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og sei inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen.

Kinnarodden til Sørvær

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan. – 30. juni).

I andre halvår kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og sei inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen.

Sørvær til og med hovedområde 05 (Lofoten, Vesterålen og Troms)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan. – 30. juni).

I andre halvår (1. juli – 31. des.) kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Vestfjorden (hovedområde 00)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Sør for Vestfjorden (hovedområde 06 og 07)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

 

Tiltak for å begrensning i taulengde om bord ved fiske med snurrevad

Det er ikke adgang til å bruke snurrevad med mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Flere fartøy har imidlertid kapasitet til å benytte større taulengde enn dette, og vil ha adgang til å bruke dette utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Det innføres derfor krav om fargekoding av tau slik at fartøy fortsatt kan oppbevare mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) om bord, og at tauene fortsatt kan være på tromlene fartøyet benytter i fisket både innenfor og utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Det vil opprettes dialog med næringen om hvordan merking av tau skal gjennomføres i praksis.

Ytterliggere tiltak vil vurderes dersom det avdekkes manglende etterlevelse av regelverket.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Tiltakene vil bli grundig evaluert i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og andre relevante aktører, og kan bli justert dersom det er nødvendig av hensyn til kysttorskbeskatningen.

Fotnoter

Konvensjonelle redskap

Garn, line, snurrevad og jukse. Også kalt passive redskaper. Fartøy som fisker med slike redskaper omtales som ”konvensjonelle fartøy”.