Innlegg ved mottakelse av Strømnettutvalgets utredning om utvikling av strømnett i Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han mottok Strømnettutvalgets NOU "Nett i tide - om utvikling av strømnettet" 14. juni 2022.

Sjekkes mot fremføring.

 

Leder for Strømnettutvalget Nils Kristian Nakstad og olje- og energiminister Terje Aasland.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok Strømnettutvalgets NOU om utvikling av strømnett i Norge fra utvalgsleder Nils Kristian Nakstad under en pressekonferase i Oslo 14. juni. Foto: Arvid Samland / OED

 

God formiddag, alle sammen

Vi trenger et sterkt og robust strømnett i Norge. Bare på den måten kan vi få fraktet den fornybare kraften vår fram til alle de som trenger den.

Da er det viktig at vi legger til rette for så effektiv utbygging av strømnettet som mulig.

Strømnettutvalget har i løpet av det siste året jobbet med å vurdere grep for å effektivisere prosessen med å bygge nettanlegg, og jeg har virkelig sett fram til å motta denne viktige utredningen.

Jeg vil starte med å rette en stor takk til utvalget.

Takk til alle utvalgsmedlemmene, takk til utvalgsleder Nils Kristian Nakstad og takk til sekretariatet.

Jeg setter stor pris på det grundige arbeidet som dere har lagt ned i denne utredningen.

 

Utvikling av strømnett er viktig for svært mange.

Når vi ser framover, så vet vi at det grønne skiftet vil gi en markant økning i strømforbruket vårt. Og det er bra. For vi skal nå klimamålene våre.

Vi vet også at mange og store næringsaktører over hele landet ønsker å koble seg på strømnettet. Og det er vi glade for. Det er et mål å legge til rette for at industri etablerer seg i Norge.

I tillegg legger vi til rette for økt kraftproduksjon. Fra vann, og fra vind – ikke minst til havs.

Infrastruktur som kan bringe den fornybare kraften vår fra der den produseres, til der den skal forbrukes, er viktigere enn noen gang.

Nå planlegger vi for denne utviklingen.

I statsbudsjettet ble det bevilget midler til flere saksbehandlere i NVE, og til NVEs prosjekt for å digitalisere kraftsystemutredningene.

I tillegg ser NVE allerede på mulige forbedringer innenfor gjeldende regelverk.

Vi må få ned tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg. Nettet må utvikles og bygges raskere enn det gjøres i dag.

 

Men: Nettutbygging er ikke alltid lett. Det er mange hensyn som må tas.

En utfordring er usikkerheten om fremtidig kraftforbruk. For få eller for sene investeringer i strømnettet kan begrense mulighetene for lønnsom elektrifisering og industriutvikling.

På den andre siden kan overinvesteringer i strømnettet bidra til større kostnader for både husholdninger og bedrifter i form av økt nettleie.

I tillegg er etablering av nye nettanlegg ofte omfattende og inngripende. Bygging av kraftnett har konsekvenser for både natur, miljø og andre arealinteresser.

Hensynet til mer effektive prosesser må derfor balanseres mot andre viktige hensyn.

Vi trenger gode beslutningsgrunnlag, gode natur- og miljøvurderinger og god involvering av berørte interesser.

Og her kommer Strømnettutvalgets viktige arbeid inn.

I dag er jeg glad for å motta en utredning som nettopp vurderer alle disse dilemmaene grundig.

 

Strømnetttvalget har mange interessante forslag. Nå skal vi sette oss ned og gå nøye gjennom alle sammen.

Utbygging av strømnett er noe som berører mange, og det er viktig for meg at så mange som mulig får sagt sin mening om de forslagene som utvalget nå har lagt frem.

Olje- og energidepartementet vil derfor allerede i dag sende utredningen på en offentlig høring, slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag for videre oppfølging.

Jeg ser frem til å bruke denne grundige utredningen i det videre arbeidet med å få til mer effektiv nettutbygging.

 

Igjen vil jeg takke utvalget for det viktige arbeidet dere har gjort.

Takk skal dere ha.

Og takk for meg.