Åpningsinnlegg på seminar om eksportkontroll

Statssekretær Eivind Vad Peterssons åpningsinnlegg (digitalt) på Industriseminaret 2022 - om strategisk eksportkontroll.

Statssekretær Eivind Vad Petersson åpner seminaret om eksportkontroll. Foto: UD
Statssekretær Eivind Vad Petersson åpner seminaret om eksportkontroll. Foto: UD

Det er en stor glede for meg å kunne ønske dere velkommen til seminar om strategisk eksportkontroll. Dette seminaret avholdes normalt fysisk, hvert år, men er nå blitt et heldigitalt arrangement av hensyn til tiltakene.

Den digitale møteplassen åpner opp for nye måter å samhandle på, og for første gang kan alle delta fra der de er. Vi har faktisk rekordhøy deltakelse i dag, med hele 500 påmeldte deltakere. Det hadde sannsynligvis ikke vært mulig dersom vi hadde gjennomført et fysisk seminar.

Den brede interessen for seminaret bekrefter en trend vi har sett de siste årene, nemlig at den strategiske eksportkontrollen angår stadig flere virksomheter og at det er høy bevissthet rundt etterlevelse av eksportkontrollen. Interessen skyldes nok også at pandemien har lagt begrensninger på muligheten for å møtes, og for Utenriksdepartementets informasjonsvirksomhet. Derfor vil jeg understreke at kontakt, veiledning og dialog med dere som eksportører er helt avgjørende. Jeg håper dagens seminar vil bidra til nettopp det.

***

Eksportkontrollen er en integrert del av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. For oss som myndigheter, er det derfor en prioritert oppgave å styrke forståelsen for eksportkontrollen og for sanksjonsregimet gjennom tett dialog.

Samtidig – og det er viktig for meg å understreke som representant for den fremdeles forholdsvis nye regjeringen  –  en robust norsk forsvarsindustri er svært viktig for norsk forsvarsevne og beredskap. Forsvarsindustrien skal bidra til leveringssikkerhet for både Norges og allierte lands forsvar, og den utgjør viktig verdiskaping, eksportinntekter og arbeidsplasser i hele landet. Forsvarsindustrien har også stor betydning og overføringsverdi til sivil teknologi.

For at industrien skal være levedyktig og kunne holde tritt med den teknologisk utviklingen framover, må bedriftene ha anledning til å eksportere og delta i internasjonale prosjekter om utvikling og produksjon av materiell. Det er også nødvendig å sikre forsvarsindustrien mest mulig forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Dette er viktig for norske bedrifters omdømme som troverdige handelspartnere, for norsk industri – og for Norge.

En restriktiv eksportkontroll er like fullt en ufravikelig forutsetning. Og et strengt, men stabilt, regelverk er også viktig for å opprettholde legitimiteten til bransjen. Vi skal være strenge, vi skal være ansvarlige. Denne linjen ligger fast. Det at mange norske bedrifter samtidig lykkes innenfor flere områder og mange markeder, er gledelig.

***

Dere representerer noen av de mest sofistikerte og teknologidrivende bedriftene innenfor norsk forsvars- og høyteknologiindustri. Dere utvikler, produserer, formidler og eksporterer strategiske varer og teknologi – eller yter tjenester som er knyttet til slike varer, eller som kan bidra til å styrke et lands militære evne. Noen av dere bistår eksportører i forbindelse med juridiske spørsmål, eller bistår med tollprosedyrer.

Slik sett bidrar dere også til å ivareta viktige internasjonale forpliktelser for Norge, for eksempel å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringssystemer for slike våpen.

***

Og hva er det vi kan forvente oss framover?

Vi ser at trendene i det internasjonale eksportkontrollsamarbeidet nå sentreres rundt tre temaer:

  • Kunnskapsoverføring
  • Fremvoksende teknologier og
  • Digital overvåkingsteknologi

Dette er områder som Utenriksdepartementet har arbeidet med over tid, i samarbeid med andre berørte departementer og etater.

Om kort tid sender vi fra UD ut et høringsnotat om hvordan vi kan kontrollere overføring av kunnskap på en mest mulig effektiv måte. Målet er å få på plass tydeligere bestemmelser om kontroll med kunnskapsoverføring i forskrifts form. Temaet reiser flere dilemma. Vi må erkjenne at sikkerhet vil kunne veie tyngre enn akademisk frihet. Jeg oppfordrer dere til å komme med innspill i høringen.

Vi er fra UDs side også i gang med å vurdere hvordan vi best kan kontrollere overvåkingsteknologi som kan bli brukt til forfølging og alvorlig krenking av menneskerettighetene. Norge sluttet seg nylig til USAs initiativ for å etablere en felles prinsipperklæring for kontroll med slik overvåkingsteknologi. Dette er et viktig arbeid som krever internasjonalt samarbeid med våre allierte og andre likesinnede land.

Det er imidlertid også behov for å videreutvikle eksportkontrolleregelverket slik at vi til enhver tid har kontrollrutiner på plass tilpasset dagens trusselbilde og sikkerhetspolitiske kontekst.

Dette er blant annet nødvendig fordi all eksport ikke lenger foregår på den tradisjonelle måten ved at varer sendes fysisk over grensen. I dag ser vi at mye teknologi og kunnskap overføres både muntlig og digitalt.

***

Allerede i 2017 ble det iverksatt tiltak mot eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i land som deltar i krigføringen i Jemen. I oktober 2019 førte Tyrkias militære operasjoner i Nord-Syria til at UD ikke behandlet nye søknader om eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia. Det samme gjorde flere av våre nærstående land. 

Dette viser at det noen ganger er vanskelig å gi den forutsigbarheten industrien ønsker seg. Selv om politiske hendelser knyttet til internasjonal sikkerhet og stabilitet tidvis gjør det nødvendig å justere praksis, retningslinjer og regelverk, så legger vi stor vekt på å sikre mest mulig forutsigbarhet og langsiktighet for industrien. Men verden er preget av mer endring, uro og uforutsigbarhet. Og vi lever i en tid med krevende, sikkerhetspolitiske spenninger. Den svært alvorlige situasjonen mellom Russland og Ukraina er et eksempel på det. Sanksjoner og restriktive tiltak er igjen på agendaen. Sanksjonsregimene er ofte svært omfattende, og kan ramme hele sektorer. Vi må stå solidariske med allierte og nære samarbeidsland om å gjennomføre tiltakene.

***

I mai i fjor ble Riksrevisjonens gjennomgang av myndighetenes arbeid med eksportkontroll behandlet i Stortinget. Rapporten har gitt UD flere forbedringspunkter, som følges opp, også sammen med andre departementer.

Utenriksdepartementet har allerede tatt flere grep, blant annet med hensyn til skriftlighet i saksbehandlingen.

Det er også besluttet å anskaffe et nytt søknads- og saksbehandlingssystem for eksportkontroll. Det vil komme industrien til gode og åpne for bedre samhandling med eksempelvis Tolletaten.

Regjeringen har som mål å utvise størst mulig åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell  –  innenfor rammene av den lovpålagte taushetsplikten. Behandlingen av de årlige stortingsmeldingene, sist nå like over nyttår, er en viktig del av denne åpenheten.

***

Vi er opptatt av å bidra til at Norge som teknologileverandør på avanserte og sensitive områder, har et godt omdømme. Derfor ser jeg fram til et godt samarbeid for å sikre at Norge framstår som gode og ansvarlige handelspartnere også i framtiden.

Med dette overlater jeg dere trygt til gode kolleger i UDs i seksjon for eksportkontroll. Jeg ønsker dere alle et innholdsrikt og godt seminar!

Takk for oppmerksomheten.