Innsatte i fengsel skal sikres gode helsetjenester

Kjære alle sammen!

Tusen takk for muligheten til å si noe om et så viktig tema.

Å sikre gode og forsvarlige helsetjenester til innsatte er høyt prioritert av regjeringen.

Vi har store planer for hvordan behandlingstilbudet skal utvikle seg fremover. Det vil vi blant annet legge frem i opptrappingsplanen for psykisk helse som kommer nå i juni, og i forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.

Tjenestetilbudet til innsatte i fengsel vil ha en viktig plass i begge de her planene.

Opptrappingsplanen for psykisk helse

Psykisk helse er et av regjeringen sine viktigste satsingsområder, og derfor kommer opptrappingsplanen for psykisk helse som den andre store planen regjeringen legger frem for å styrke vår felles helsetjeneste. Den første var folkehelsemeldingen like før påske. Den har et hovedfokus på å forebygge uhelse og redusere sosiale helseforskjeller. Den er også viktig for å forebygge at folk blir syke, og har et stort avtrykk på det vi omtaler som psykisk folkehelse. Å begynne før folk blir syke, er en viktig del av arbeidet med å styrke grunnmuren i en bærekraftig offentlig helsetjeneste. Det er det Helsepersonellkommisjonen også peker på som en viktig del av omstillingen vi står i.

Opptrappingsplanen for psykisk helse skal omfatte hele befolkningen – barn, unge, voksne og eldre.

Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager og lidelser – skal få god og lett tilgjengelig hjelp.

Planen vil omhandle både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, mer tilgjengelig og nær hjelp gjennom gode lavterskeltilbud i kommunene og tilbud til dem med langvarige og sammensatte utfordringer.

Det inkluderer innsatte i fengsel.

Regjeringens forebyggings- og behandlingsreform

Stortingsmeldingen om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet skal legges fram i 2024.

Vårt overordnede mål er å forbedre og styrke innsatsen på det forebyggende og helsefremmende området, samtidig som vi utvikler og forbedrer kvaliteten på behandlings- og oppfølgingstjenestene – også for innsatte i fengsel. For vi vet at mange ofte sliter med både psykisk uhelse og rusavhengighet. Vi må evne å se det her i sammenheng, sånn at folk får hjelpa de trenger.

Vår sosialdemokratiske reform skal ta for seg hvordan man tetter hullene, skaper sammenheng i pasientforløpene, og utvikler tilbudet i kommunene. Vi må få systemene til å fungere bedre og henge sammen, for at den enkelte av oss skal få bedre hjelp av fellesskapet.

Utfordringsbildet

Innsatte i fengsel har den samme retten til offentlige helsetjenester som andre innbyggere.

Det er kommunen der fengselet ligger som har ansvaret for å tilby helse- og omsorgstjenester, mens sykehusene har ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester. Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at innsatte kan motta nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kriminalomsorgen har og en plikt til å ivareta de innsatte sin helse. Fysiske og psykiske helseskader skal forebygges gjennom gode soningsforhold, og innsatte skal få oppfølging fra helsetjenestene når de har behov for det - på linje med befolkningen ellers.

Samtidig vet vi at forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte er høyere enn i befolkningen ellers. Det er heller ikke uvanlig å ha flere psykiske lidelser samtidig, og ikke minst er det høy forekomst av ruslidelser.

Kvinner utgjør et klart mindretall av domfelte og innsatte. Samtidig viser flere rapporter og undersøkelser at andel kvinner med psykiske helseutfordringer er markant høyere enn for menn. Kvinner skal så langt det er mulig gjennomføre fengselsopphold i egne fengsler, eller i fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner.

En del innsatte har komplekse og sammensatte psykiske lidelser eller utviklingshemming som stiller større krav til soningsforhold og god, faglig oppfølging av psykiske helseutfordringer.

For noen få innsatte gjør helseutfordringene deltakelse i aktiviteter og fellesskap med andre innsatte vanskelig. Uten slik deltagelse øker risikoen for at den enkelte blir isolert, og mulighetene for rehabilitering kan svekkes.

For noen få innsatte kommer psykiske lidelser til uttrykk gjennom sterk utagering, selvskading, eller i verste fall selvmord.

Det er vesentlige utfordringer knyttet til hvordan innsattes helse best kan ivaretas under straffegjennomføring i fengsel. Det gjelder særlig innsatte med alvorlig psykisk lidelse eller utviklingshemming.

Det har vært mange medieoppslag de siste ukene om de tragiske hendelsene ved Bredtveit fengsel. Jeg er glad for de tiltakene justisministeren nå har tatt initiativ til for å følge opp Sivilombudets anbefalinger.

De er viktig å sikre gode tjenester til innsatte kvinner, og det er behov for et tett samarbeid fremover om utvikling av tilbudet til kvinnelige innsatte.

Offentlig utvalg

Regjeringen vil derfor om kort tid sette ned et offentlig utvalg som blant annet skal utrede hvordan innsatte sin helse, særlig med vekt på alvorlig psykisk sykdom eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring i fengsel og ved tilbakeføring til samfunnet. Vi trenger denne kunnskapen for å gjøre de riktige tingene.

En viktig oppgave for utvalget vil være å tydeliggjøre hvilke krav som må stilles til kriminalomsorgen for å forebygge helseskade hos innsatte og ivareta deres helse under varetekt og straffegjennomføring.

Utvalget skal og presisere hva Kriminalomsorgen sitt tilretteleggeransvar innebærer i praksis, og foreslå eventuelle nødvendige tiltak.

I tillegg skal utvalget vurdere hvilke særlige hensyn som må tas til kvinner i forbindelse med varetekt og straffegjennomføring i fengsel, og vurdere behovet for nye tiltak og løsninger som kan bedre psykisk helse blant kvinnene.

***

Kjære alle sammen, Det er viktig at utvalget både peker på hvilke krav som må stilles til kriminalomsorgen for å forebygge helseskader, og samtidig hvilke krav som må stilles til helsetjenesten for å sikre innsatte de tjenestene de har behov for og krav på.

Mitt ansvar er å sørge for at pasienter over hele landet, uavhengig av livssituasjon og størrelse på lommeboka, har likeverdig tilgang til den behandlingen de har behov for og krav på - i vår felles helsetjeneste.

Jeg er åpen for at det kan bety at vi fremover også må ta nye grep for å sørge for at innsatte i fengsel får det tilbudet de har behov for.

Takk for oppmerksomheten og lykke til med møtet.