Innspillsmøte med kunnskapsministeren om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet og KS inviterer til åpent møte den 4. april klokken 13.00-15.00, i KDs lokaler i Kirkegata 18, Oslo. Møtet åpnes og ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna.

Grunnet plassbegrensninger vil møtet også arrangeres online, med mulighet for digitale innspill etter avtale. Lenke til arrangementet sendes til registrerte deltakere. Påmelding finner du lenger ned. 

Regjeringen har besluttet å utvikle en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Strategien utvikles i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember 2022.

Kunnskapsministeren ønsker til dette første møtet å få innspill til følgende problemstillinger:

  • Hva kan vi lære fra koronapandemien om digitaliseringens muligheter og begrensinger?
  • Hvilke områder og problemstillinger bør regjeringen prioritere i en ny strategi for barnehage, grunnskole og videregående opplæring?

Deltakerne må gjerne bruke den nåværende strategien (2017-2022) som erfaringsgrunnlag.

Agenda

  • Åpning og innledning ved kunnskapsminister Tonje Brenna
  • Presentasjon av strategiarbeidet ved KD og KS
  • Innspill om strategiens områder fra deltakere i møtet
  • Videre prosess med strategien

Den nye strategien skal vare til 2030

Vi ber deltakere som ønsker å gi muntlige innspill om å melde fra om dette. Om mange melder seg vil taletiden bli begrenset.  Påmelding til muntlige innspill skjer fortløpende. Vi ber om forståelse for at begrensninger i tid og plasshensyn kan medføre at ikke alle kan delta fysisk eller holde innlegg.

Arbeidet med strategien tar utgangspunkt i Hurdalsplattformen og regjeringens politiske mål. Regjeringen vil på den ene siden styrke den digitale kompetansen i befolkningen, legge til rette for at næringslivet får tilgang til bedre digital kompetanse og infrastruktur og gjøre digitalisering til en kjernekompetanse i offentlig sektor. På den andre siden er regjeringen opptatt av at digitalisering og plattformteknologi ikke skal svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet.

Den nye strategien for barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal bidra både til regjeringens overordnede mål for digitaliseringen og til de utdanningspolitiske målene slik de fremkommer av Hurdalsplattformen. Her er målene om å utløse det fulle potensialet i fagfornyelsen og at barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter blir mer vektlagt i skolen sentralt. Økt kompetanse, bedre utstyr og flere læringsarenaer fremheves i plattformen som grep som kan bidra til en mer praktisk og variert skolehverdag.

Den kommende strategien skal ha varighet til 2030. Den teknologiske utviklingen går fort, og strategien vil derfor fungere som et toppdokument der ulike områder vil bli konkretisert i tiltak og handlingsplaner gjennom strategiperioden. Både barnehage og fag- og yrkesopplæringen vil bli behandlet særskilt i den nye strategien, så vi oppfordrer de som arbeider innenfor disse områdene om å delta i møtet og bidra med innspill og erfaringer.

Innspillsmøtet vil være særlig relevant for bransjeorganisasjoner, for partene i barnehage- og opplæringssektoren og representanter for statlige og kommunale virksomheter som arbeider med digitalisering.

Påmelding 

Vennligst gi tilbakemelding på deltakelse i møtet, om ønskelig fysisk tilstedeværelse og eventuelt ønske om taletid til Kunnskapsdepartementet ved  KD-BAG-Kontorstotte@kd.dep.no  innen 31.03.2022

Siden møtet er begrenset i tid og arrangeres både fysisk og digitalt inviterer vi også til å gi korte skriftlige innspill til strategien innen 22. april 2022. Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kd.dep.no og merkes med «Innspill til strategi for digital kompetanse og infrastruktur».