Instruks for behandlingen av asylsøknader fra Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) nye føringer for behandlingen av søknader om beskyttelse (asyl) fra kvinner og jenter fra Afghanistan.

UDI forela 29. mars 2023 forslag til ny praksis til godkjenning for departementet. Etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a skal en utlending anerkjennes som flyktning med rett til beskyttelse dersom vedkommende har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.

UDI mener begrensningene i kvinner og jenters rettigheter i Afghanistan i dagens situasjon er så alvorlige at «kvinner og jenter fra Afghanistan» kan defineres som «en spesiell sosial gruppe». I tillegg må vilkåret om forfølgelse være oppfylt.  

UDI skriver at de vil vurdere alle saker individuelt, men at det er grunn til å tro at forfølgelse vil foreligge i de aller fleste sakene. Det kan imidlertid ikke utelukkes spesielle tilfeller der vilkårene for beskyttelse ikke er oppfylt. UDI skriver videre at de vil foreta grundige vurderinger av hvorvidt søkerne faktisk er afghanske borgere (identitet/troverdighet).

Justis- og beredskapsdepartementet slutter seg til UDIs vurderinger.

Departementet legger til grunn at UDI vurderer konkret og individuelt om den enkelte søker har en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til Afghanistan. Departementet understreker viktigheten av at det gjøres vurderinger av identitet og troverdighet for å unngå misbruk av retten til asyl. UDI må også vurdere om det kan være grunn til å nekte realitetsbehandling av asylsøknaden fordi søkeren har oppholdt seg i lengre tid utenfor Afghanistan, og ellers følge tett med på utviklingen for kvinner og jenter i landet.

Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet 15. mai 2023:

  1. I dagens situasjon vil kvinner og jenter fra Afghanistan kunne defineres som en «spesiell sosial gruppe», jf. utl. § 28 første ledd bokstav a.
  2. UDI må vurdere konkret og individuelt om den enkelte søker har en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til Afghanistan.
  3. UDI må i asylintervjuet være spesielt oppmerksom på identitets-/troverdighets-vurderingen i disse sakene, for å kunne legge til grunn at søkeren faktisk er borger av Afghanistan.
  4. UDI må vurdere om asylsøknaden kan nektes realitetsbehandlet etter utl. § 32 fordi søkeren har oppholdt seg utenfor Afghanistan.
  5. UDI må løpende følge med på utviklingen i situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan og vurdere behov for endringer i praksis.